گزارش یک مورد شکاف کام در گوساله گاومیش

نویسنده

چکیده

هدف: معرفی شکاف کام در گوساله گاومیش.
حیوان: یک گوساله گاومیش 3 روزه.
روش: معاینات بالینی و کالبدشکافی.
نتیجه: با توجه به تاریخچه مشکل قورت دادن شیر و برگرداندن آن از بینی و علایم بالینی پنومونی استنشاقی، شکاف کام تشخیص و با کالبدشکافی تایید گردید. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 304-303.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To introduce cleft palate in buffalo calf Animals: A 3 days old buffalo calf.
Procedure: Clinical examination and Necropsy.
Results: History taking showed dysphagia and nasal regurgitation of milk. Clinical examination diagnosed aspiration pneumonia and cleft palate. necropsy findings confirmed it. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.60,3:303- 304,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • cleft palate