تغییرات غلظت‌پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی در گوسفندان تحت محدودیت انرژی و اثر ترزریق‌وریدی لپتین بر آن

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر، تعیین تغییرات هورمونهای لپتین و تیروئیدی درمیش های تحت محدودیت انرژی و اثر تزریق لپتین بر ترشح غده تیروئید پس از کاهش سطح هورمونها در اثر محدودیت انرژی بود. در آزمایش اول، 28 راس میش به دو گروه چهارده راسی تقسیم و 71 روز از جیره حاوی 60 درصد یا 100 درصد انرژی نگهداری تغذیه شدند. نمونه های خون اخذ و وزن و امتیاز وضعیت بدن تعیین گردید. در آزمایش دوم 6 راس میش تحت محدودیت انرژی از آزمایش اول انتخاب و به دو گروه سه راسی تقسیم و ضمن تغدیه در حد 60 درصد انرژی نگهداری به ترتیب 1 یا 4 BW µg/kg لپتین دریافت نمودند. خون اخذ و وزن و امتیاز وضعیت بدن تعیین شد. در آزمایش اول، غلظت هورمونهای تیروئیدی و لپتین، وزن و امتیاز وضعیت بدن در گروه تحت محدودیت انرژی کاهش یافت. در آزمایش دوم، تزریق لپتین، موجب افزایش غلظت T3 و T4 و لپتین شد. نتایج نشان داد که لپتین قادر به تقلیل اثر کاهنده محدودیت انرژی بر ترشح هورمونهای تیروئیدی در میش اشت. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1386،دوره 62، شماره 1، 20 – 15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of this study was to determine changes in the concentration of leptin and thyroid hormone in energyrestricted ewes and effect of leptin injection on thyroid hormone level. In the first experiment, 28 ewes were assigned to two groups (n=14). Ewes were fed by a ration that provided 60% or 100% of maintenance energy requirements during 71 days. Blood samples were collected and body weight (BW) and body condition Score (BCS) were determined. In the second experiment, 6 energy- restricted ewes from the first experiment were selected and assigned to two groups (n=3). Ewes were fed a ration that provided 60% of maintenance energy requirements and injected by 1 or 4 µg leptin/kg BW. Blood sample were taken and BW and BCS were determined. In the first experiment, concentrations of leptin, T3 and T4, BW and BCS were decreased in energyrestricted ewes (P<0.01). In the Second experiment, concentration of T3, T4 and leptin were increased by leptin injection (P<0.01). The results suggested leptin injection may restore thyroid hormone secretion to normal levels in energy-restricted ewes. J.Vet.Res.62.1:15-20.2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leptin
  • thyroid hormones
  • Energy
  • Restriction
  • Ewe