بررسی رادیوگرافیک دستگاه ادراری و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رادیوگرافی دستگاه ادراری گوسفند از جنبه های حالت گماری مناسب و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالنینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند است. شش راس گوسفند ماده انتخاب شدند. پیش از شروع آزمایش، برای تهیه نمونه های شاهد، نمونه گیری کامل از خون و ادرار به عمل آمد و رادیوگرافهای طبیعی تهیه شدند. آنگاه تحت عمل نورموسیستوگرافی با کنتراست یوروگرافین قرار گرفتند. به این ترتیب که مقدار 2 میلی لیتر محلول یوروگرافین 76 درصد به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان داخل ورید وداج تزریق گردید. پس از معاینات بالینی اولیه، 2 و 24 ساعت بعد نیز پارامترهای بالینی اندازه گیری و ثبت گردید. بلافاصله و در دقایق 5، 20 و 40 پس از تزریق یوروگرافین، رادیوگرافی در حالت گماری شکمی – پشتی به عمل آمد. نمونه گیری از ادرار و خون 2 و24 ساعت پس از تزریق یوروگرافین صورت گرفت. تجزیه کامل ادرار و سنجش ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار به روشهای متداول آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج پارامترهای بالینی، الکتروکاردیوگرام، تجزیه کامل ادرار و سنجش ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار، قبل، 2 و 24 ساعت پس از تزریق یوروگرافین نشان داد که با تزریق یوروگرافین هیچ تغییری در پارامترهای بالینی، الکتروکاردیوگرام، تجزیه ادرار و میزان ازت اوره خون و کراتینین سرم و ادرار رخ نمی دهد و اختلاف آماری معنی داری میان این پارامترها در قبل و بعد از تزریق یوروگرافین مشاهده نمی شود (05/0P>) نتایج رادیوگرافها حاکی از طبیعی بودن کلیه و دستگاه ادراری بود و نشان داد که یوروگرافین دارای قدرت تصویر نمایی مناسب و کامل برای دستگاه ادراری گوسفند می باشد. یوروگرافین اثر سویی بر روی پارامترهای بالینی، ادراری و بیوشیمیایی سرم گوسفند نداشته و بدون هیچگونه عوارضی می توان از آن در یوروگرافی نشخوارکنندگان کوچک استفاده کرد. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1386، دوره 62، شماره 1، 31 – 27

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of the present studyis radiographic evaluation of urinary system and the effect of urografin on clinical parameters, urinalysis and function tests in sheep. Six clinically healthy female sheep were selected for this study. Before experiment, vital signs were recorded. Blood and urine samples were collected prior to the trials and paraclinical examinations were performed. Urine samples were analysed for glucose, bilirubin, urobilinogen, blood, ketone bodies, pH, creatinine, specific gravity and urine precipitation. Serum samples were analysed for creatinine and blood urea nitrogen (BUN). Electrocardiogrphs were taken and then positive contrast cystography with the use of urografin 76% was performed on each animal. After 2 and 24 hours, clinical parameters were recorded and urine sample were collected. Ventrodorsal abdominal radiographs were taken immediately and at 5, 20 and 40 minutes after injection of contrast media. There were no significant differences among clinical parameters, urinalysis, serum and urine creatinine and blood urea nitrogen before, 2 and 24 hours following injection of urografin (p>0.05). Electrocardiographic findings showed no abnormality following injection of urografin. Radiographinc findings showed that urinary system was normal and urorafin had suitable and perfect contrast. Urografin had no side effects on urinary system, clinical parameters, urinalysis and renal function tests in sheep and can be recommended for urography in small ruminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiography
  • urografin
  • Urinalysis
  • Blood urea nitrogen
  • Creatinine
  • sheep