بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

نویسندگان

چکیده

تعداد 24 راس بره نر به 4 گروه مساوی تقسیم و در چهار جایگاه جداگانه پرورش داده شدند. گروه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به مدت 90، 105، 120 و 135 روز پروار و سپس کشته شدند. در صد لاشه سرد به وزن خالی بدن در چهار گروه مزبور به ترتیب برابر با 94/0±0/57، 7/1±5/57، 3/3±9/59 و 4/4±2/62 و این تفاوتها معنی دار بود (01/0P<). میانگین درصد مجموع چربی زیرجلدی و بین عضلانی در چهار گروه به ترتیب برابر با 6/1±2/11، 2/3±4/13، 4/2±2/15 و 4/2±0/16 این تفاوتها معنی دار بود(05/0P<). تفاوت میانگین درصد پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و رطوبت بافت نرم لاشه در ین چهار گروه آزمایشی معنی دار بود (01/0P<). همچنین تفاوت درصد میانگین وزن روده بزرگ، کوچک، خون، چربی احشایی و کلیه به وزن زنده در گروههای مختلف معنی دار بود (01/0P<) . نتایج نشان داد با طولانی شدن مدت پروار سود خالص دامپرور برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده یاد می شود. در ضمن چون با طولانی شدن مدت پروار بهره وری مواد غذایی و همچنین کیفیت لاشه کاهش می یابد، لذا این عمل در جهت مصالح عمومی نبوده و باید برای کنترل آن برنامه ریزی شود. مجله تحقیقات دامپزشکی،1386،دوره 62، شماره 1، 38 -33.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Twenty four male lambs divided into four groups and were allocated to 90, 105,120 and 135 days of fattening periods. At the end of each fattening period, lambs were slaughtered. The percentage of cold carcass on the basis of empty body weight in the mentioned were 57.0± 0.94, 57.5±1.7, 59.9±3.3 and 62.2±4.4 respectively (p<0.05). Moreover, the average of subcutaneous and intramuscular fat percentages were 11.2 ±1.6, 13.4±3.2, 15.2±2.4 and 16.0 ±2.4 respectively (p<0.05). Average percentages of crude protein, ether extract, ash and moisture showed significant difference among experimental groups (p<0.01). Moreover, ratio of weight percentage for large and small intestine, blood, abdominal and kidney fat to empty body weight showed significant among groups (p<0.01). Results show that net profit per kilogram live weight gain increases in longer fattening period. Increasing of fattening period cause carcass quality to be reduced. So, the reduction of feed efficiency and carcass quality is not in favor of the national benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaal breed
  • fatting period
  • carcass fat
  • efficacy