بررسی صحرایی وجود مقاومت ‌نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان ‌

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه مقاومت نسبت به آلبندازول در 15 گله گوسفند از مناطق مختلف استان خوزستان، براساس آزمون کاهش تعداد تخم در مدفوع و کالبد گشایی دامهای درمان شده مورد بررسی قرار گرفت. در هرگله دو گروه 15 ‌‌ تایی دام شامل گروه آلبندازول ( درمان شده با mg/kg5 آلبندازول) و گروه کنترل(درمان نشده) انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین به‌وسیله کشت نمونه‌های مدفوع وکالبد گشایی تعداد 4‌را Cس از دام‌های گروه درمان شده با آلبندازول گونه‌های نماتود مقاوم نسبت به آلبندازول تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در 27 درصد گله‌های مورد آزمایش مقاومت نسبت به آلبندازول وجود دارد، 53درصد گله‌ها مشکوک به مقاومت و بقیه نسبت به آلبندازول حساس می‌باشند همچنین نتایج کشت نوزاد و کالبد گشایی دام‌ها نشان داد که مقاومت در مقابل آلبندازول مربوط به گونه‌های استرتاژیا سیرکومسینکتا ‌و مارشالاجیا مارشالی ‌می‌باشد. ‌مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 1،51‌-45.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this survey, resistance to albendazole was investigated in 15 sheep flocks from different regions of khozestan province. On each flock, two groups of 15 sheep including control group (untreated) and Albendazole group (treated with 5 Mg/kg of Albendazole) were selected and the investigation was carrid out using faecal egg count reduction test (F.E.C.R.T) for 10 days after treatment. Posttreatment faecal culture and necropsy of 4 sheep from control group and 6 sheep from Albendazole group were done to identify of resistant nematodes. Results of F.E.C.R.T showed that 27% of the flocks were resistant, 53% were suspected to resistancy and the rest were susceptible to albendazole. Faecal culture of necropsied animals showed that resistantce was developed in Ostertagia circumcincta and Marshalagia marshali.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albendazole
  • Resistance
  • Khozestan
  • sheep