مطالعه پادگن‌های دخیل در ایمنی همورال ویروس ‌|IBR

نویسندگان

چکیده

‌این تحقیق با هدف مطالعه الگوی پروتئینی و بررسی پادگن‌های دخیل در ایمنی همورال در فاصله زمانی بهار 1382 تا بهار 1384 انجام گرفت. ‌10 نمونه ویروس IBR جدا شده از موارد تنفسی بیماری، که قبلا با توسل به آزمون خنثی‌سازی سرم تایید شده بودند.برای این منظور انتخاب گردیدند. ‌کلیه نمونه‌ها در کشت سلولی تکثیر شده و پس از خالص سازی به روش اولترا سانتریفوژ، آزمون SDS-PAGE ‌و ایمونوبلاتینگ با سرم‌های مثبت مربوط به گاوهای آلوده انجام گرفته و وزن ملکولی باند‌های پروتئینی، در هر دو آزمون مشخص گردید.پس از آزمایش مشخص گردید که تمام نمونه‌ها از لحاظ تعداد باند و وزن مولکولی با یکدیگر مشابه بودند، جز در یک نمونه که باند اضافه 125-120 کیلودالتونی مشاهده گردید. در ایمونوبلاتینگ نمونه‌های ویروسی با آنتی سرم گاوی، 12 باند با وزن‌های مولکولی 150، 130، 115، 97، 77، 70، 55، 45،40، 38، 32 و 25 کیلو دالتونی شناسایی شد که نشانگر دخیل بودن این پادگن‌ها در تحریک ایمنی همورال در گاوهای آلوده به این ویروس می‌باشد. مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 1،61-57.‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The objective of this study was to determine the protein pattern and antigenic structure of BHV-1. Ten viral isolates from cows with clinical signs of respiratory infections were selected for this study and confirmed by SN test. All samples were cultured on cell cultures and purified by ultracentrifugation. Purified isolates were electerophorsed using SDS-PAGE method and immunoblotted. Viral antigens were detected using anti BHV-1 bovine antiserum and molecular weight of the bands were determined. All samples showed identical band number and molecular weight except for one sample which revealed an additional 120-125 KDa band. Also immunoblotting data resulted in identified of twelve bands (150, 130, 115, 97, 77, 70, 55, 45, 40, 38, 32 and 25 KDa) suggesting involvement of these antigens in evoking humoral immune response in affected cattle. J.Vet.Res. 62,1:57-61,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAGE
  • virus
  • IBR
  • immunoblotting
  • antigen
  • SDS