بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی جرب‌های غبار پشم تعداد 19 نمونه غبار پشم و سطوح مختلف کارگاههای قالیبافی حومه شهر تبریز جمع‌آوری شد.جرب‌های هر نمونه جدا و بر اساس مشخصات مورفولوژیک شناسایی و بر حسب جنس و گونه در هر گرم غبار مورد شمارش قرار گرفتند. اهمیت بهداشتی این جرب‌ها در بروز عوارض تنفسی کارگران قالیباف نیز مورد مداقه قرار گرفت. مشاهدات میکروسکوپی نشان می‌دهد که جمعیت غالب مربوط به ‌ Dermatophagoides farinae به‌میزان 64 درصد و Dermatophagoides pteronyssinus ‌به‌ ‌میزان5/21 در صد، Euroglyphus maynei به‌ میزان 5/8 درصد و گونه‌های غیر قابل تشخیص از سه جنس Acarus ، Chortoglyphusو Glycyphagus به میزان 6 درصد بوده است. معاینات بالینی کارگران با علائم تنفسی حاکی از آن است که 44 درصد آنان واجد فلومتری پائین‌تر از حد 85 FRV ‌ بوده‌اند که زمینه اساسی برای بیان بیماری آسم می‌باشد. جرب ‌ Dermatophagoides farinae به‌عنوان جمعیت غالب در الیاف پشم و غبار کارگاههای قالیبافی معرفی و بر اساس مطالعات جهانی می‌توان آن را به‌عنوان یک آلرژن قوی در بروز آسم در کارگران قالیبافی معرفی نمود. مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 1،68‌-65.‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ninteen samples of dust from wool and carpet-weaving places around Tabriz were collected. Dust mites of wool and carpet-weaving places were separated and identified based on morphological characteristics. Genus and species of mites per gram of dusts, were determined. The results showed that dominant population of mites were: Dermatophagoides farinae (64%), Dermatophagoides pteronyssinus ( 21.5%), Euroglyphus maynei (8.5%) and 3 undistinguishable species of genus: Acarus , Chortoglyphus and Glycyphagus (6%). Clinical results showed that (44%) workers of to asthma had flowmetry lower than 85 FRV and most of them showed asthmatic clinical signs. Dermatophagoides mites were determined as the dominant mite population in wool and dusts of carpet weaving places and it seems to be an important allergen for inducing asthma in carpet weavers. J.Vet.Res. 62,1:65-68,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • dust mite
  • dermatophagoides
  • carpet