بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری 3 n -‌و 6n -‌و ویتامین Eبر ترکیب اسیدهای چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروری اسپرم خروس

نویسندگان

چکیده

به منظور مقایسه اثر اسیدهای چرب بلند زنجیر سری 3n -‌و 6 n- ‌و ویتامین E بر ترکیب اسیدهای چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروری اسپرم خروس، روی خروس‌های مادر گوشتی انجام شد. جیره‌های آزمایشی دارای روغن ذرت یا روغن ماهی به تنهایی و یا همراه با ویتامین E بودند. روغن ماهی موجب افزایش 3n- 6 :22C و کاهش 6n-4 :22C در اسپرم خروس‌ها شد. میزان باروری در گروه‌های حاوی روغن ماهی به طور معنی‌داری(05/0 p<‌) بالاتر از سایر تیمارها بود. در اسپرم تیمارهای حاوی روغن ماهی اسید دوکوزاهگزاانوئیک به طور معنی‌داری(05/0 p<‌) بود. میزان حساسیت اسپرم به پراکسیداسیون چربی در تیمارهای دارای روغن و مکمل سازی شده با سطح بالای ویتامین E ‌با تیمار شاهد تفاوتی نداشت، ولی در تیمارهای حاوی روغن و سطح پایین ویتامین E ‌به طور معنی‌داری(05/0p <‌) بالاتر از تیمار شاهد بود. به طور کلی ترکیب اسید چرب اسپرم بر باروری تاثیر گذارد. ‌مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 1،85-81.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Effects of n-3 or n-6 polyunsaturated fatty acids alone or in combination with vitamin E on male breeders' fatty acid composition of spermatozoa, fertility and lipid peroxidation were studied. Fish oil increased C22:6 n-3 and decreased C22:4 n-6 in the spermatozoa (p< 0.05). Susceptibility of spermatozoa to lipid peroxidation was higher in treatments containing either corn oil or fish oil (p<0.05). The fish oil treatments had higher fertility rate compared to the other treatments(p< 0.05).The results of this study suggest that changes in fatty acids profile of roosters's spermatozoa via manipulation of diet is possible and may have significant influence on fertility. J.Vet.Res. 62,1:81-85,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fertility
  • Spermatozoa
  • lipid manipulation
  • Lipid Peroxidation
  • Chicken.