سنجش حضور آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله‌های سالم

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این تحقیق از184 گوساله زیر یکماهه شامل 84 گوساله مبتلا به اسهال و 100 گوساله سالم نمونه خون اخذ گردید و روی آنها ‌آزمایش‌های سرم‌شناسی شامل الایزای مستقیم برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 99K ‌اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس و نیز آزمایش آگلوتیناسیون لوله‌ای برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 157O اشریشیاکلی انجام شد.نتایج نشان داد که ‌آنتی‌بادی‌های ضداشریشیاکلی ‌ 99K در سرم 56 درصد گوساله‌های اسهالی و 66 درصد گوساله‌های سالم و آنتی‌بادی‌های ضداشریشیاکلی 157O در سرم 82 درصد گوساله‌های اسهالی و 69 درصد گوساله‌های سالم وجود دارد.آنتی‌بادی‌های ضدروتاویروس در همه نمونه‌های سرمی گوساله‌‌های اسهالی و 99 درصد نمونه‌های سرمی گوساله‌های سالم تشخیص داده شد.همچنین آنتی‌بادی‌های ضد کوروناویروس در سرم 82درصد گوساله‌های اسهالی و 72 درصد گوساله‌های سالم شناسایی شد. تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی (‌99K و ‌157O) و روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌، مواجهه جمعیت مورد مطالعه را با این سویه‌ها نشان می‌دهد. حضور قابل توجه این آنتی‌بادی‌ها در هر دو جمعیت گوساله‌های سالم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
The aim of the present study was to evaluate the presence anti- E. coli, -rotavirus and -coronavirus, in calves' sera. A total of 184 calves under 1 month of age (84 diarrheic & 100 normal) was studied. Serological tests including: direct ELISA for detection of anti-K99 E. coli, - rotavirus and - coronavirus and tube agglutination test for detection anti-O157 E. coli, antibodies were used. Data were analyzed by chi-square, fisher test and t-student tests. Anit-K99 E. coli antibodies were detected in 56% and 66% of diarrheic and normal calves, respectively. Tube agglutination test showed the presence of anti-O157-E. coli antibodies in 82% and 69% of diarrheic and normal calves respectively. Anti-rotavirus antibodies were detected in 100% and 99% of diarrheic and normal calves, respectively. Anti-coronavirus antibodies were detected in 82% and 72% of diarrheic and normal calves respectively. Conclusion: The results of the present study may indicate the high exposure of the examined dairy cattle population to E. coli, rotavirus and coronavirus and also the absence of correlation between such serological responses with the prevention of calves' diarrhea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diarrhea
  • Calf
  • Escherichia coli
  • Rotavirus
  • coronavirus
  • ELISA
  • Agglutination