سنجش حضور آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله‌های سالم

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این تحقیق از184 گوساله زیر یکماهه شامل 84 گوساله مبتلا به اسهال و 100 گوساله سالم نمونه خون اخذ گردید و روی آنها ‌آزمایش‌های سرم‌شناسی شامل الایزای مستقیم برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 99K ‌اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس و نیز آزمایش آگلوتیناسیون لوله‌ای برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 157O اشریشیاکلی انجام شد.نتایج نشان داد که ‌آنتی‌بادی‌های ضداشریشیاکلی ‌ 99K در سرم 56 درصد گوساله‌های اسهالی و 66 درصد گوساله‌های سالم و آنتی‌بادی‌های ضداشریشیاکلی 157O در سرم 82 درصد گوساله‌های اسهالی و 69 درصد گوساله‌های سالم وجود دارد.آنتی‌بادی‌های ضدروتاویروس در همه نمونه‌های سرمی گوساله‌‌های اسهالی و 99 درصد نمونه‌های سرمی گوساله‌های سالم تشخیص داده شد.همچنین آنتی‌بادی‌های ضد کوروناویروس در سرم 82درصد گوساله‌های اسهالی و 72 درصد گوساله‌های سالم شناسایی شد. تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد اشریشیاکلی (‌99K و ‌157O) و روتاویروس و کوروناویروس در سرم گوساله‌، مواجهه جمعیت مورد مطالعه را با این سویه‌ها نشان می‌دهد. حضور قابل توجه این آنتی‌بادی‌ها در هر دو جمعیت گوساله‌های سالم

کلیدواژه‌ها