ارزیابی مقایسه‌ای میزان آبستنی در خرگوش‌های آزمایشگاهی Dutch ‌در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت‌گیری طبیعی

نویسندگان

چکیده

‌تلقیح مصنوعی روشی انتخابی است که در مراکز تکثیر و پرورش خرگوش و همچنین اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌طبق نتایج حاصل از مطالعه فعلی میزان آبستنی حاصل از انجام این تکنیک، با جفت گیری طبیعی قابل مقایسه است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی روش تلقیح مصنوعی در مراکز تکثیر خرگوش و همچنین مقایسه آن با روش معمول جفت گیری طبیعی است. در این مطالعه 100 خرگوش ماده بالغ نژاد ‌ DUTCR به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. خرگوش‌های گروه درمانی با مایع منی تازه و رقیق شده تلقیح شدند و همزمان یک دز از آنالوگ هورمون GnRL را به میزان 2/0 میلی لیتر تزریق داخل عضلانی دریافت کردند. خرگوش‌های گروه شاهد به طور طبیعی با خرگوش‌های نر جفت گیری کردند. در طول مطالعه شرایط محیطی برای هر دو گروه یکسان بوده نتایج حکایت از آن دارد که 62 درصد از خرگوش‌های گروه شاهد و 60 درصد از خرگوش‌های گروه درمانی آبستن شدند. از این رو نتایج گویای آن است میزن آبستنی دو گروه مشابه است و اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: آبستنی، تلقیح مصنوعی، خرگوش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Artificial insemination (AI) is a selective method which has been used in commercial rabbitries and for research purposes. The results of pregnancy rates were observed here which were comparable with natural mating. This experiment is conducted to provide the potentials of AI in the breeding center and also to compare this technique with on going natural mating method. One hundred sexually matured Dutch does were randomly divided into two equal groups. Does from experimental group were inseminated with diluted fresh semen and single dose of 0.2 ml of GnRH analog (Receptal) to each/doe was immediately injected intramuscularly. Does of control group were naturally mated with mature Dutch bucks. The environmental conditions were same in the both groups. The results of study showed that the 62% of does in control group had developed pregnancy where as in AI group 60% were pregnant. This result indicates the conception rate is similar in both groups and differences are not statistically significant.
Key words: pregnancy, artificial insemination, rabbit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Artificial insemination
  • Rabbit