مطالعات اثرات درمانی سولفات منیزیم در درمان مسمومیت تجربی با خرزهره(‌Nerium oleander) در گوسفند ‌ ‌

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه یازده راس گوسفند نژاد بومی‌به دو گروه کنترل 5 راس ودرمانی 6 راس، تقسیم شدند. برگ خشک شده خرزهره به مقدار ‌ mg/kg110 وزن بدن به گوسفندان هر دو گروه تجویز گردید. ریتم قلب دام‌های هر دو گروه به وسیله الکتروکاردیوگرافی هر 10 تا 15 دقیقه ثبت شد. به گوسفندان گروه درمانی با ظهور آریتمی‌های بطنی سولفات منیزیوم با دز mg/kg100 وزن بدون به صورت داخل وریدی و به آرامی‌تزریق گردید. با کنترل الکتروکاردیوگرام این دام‌ها بعد از ظهور مجدد آریتمی‌های بطنی تزریق سولفات منیزیوم با همان دز تکرار گردید. نشانه‌های مسمومیت در دام‌های هر دو گروه در عرض 30 تا 40 دقیقه بعد از دریافت خرزهره ظاهر گردید. الکتروکاردیوگرافی گوسفندان گروه کنترل آریتمی‌های متنوع و در نهایت بدخیم را نشان داد. این دام‌ها 5/4 تا 12 ساعت بعد از دریافت خرزهره تلف شدند (با میانه 5/8 ساعت.) تزریق سولفات منیزیوم به گوسفندان گروه درمانی آریتمی‌های بطنی را بر طرف نمود و به آریتمی‌های خوش خیم و یا ریتم سینوسی تبدیل کرد. با این حال این اثرگذرا بود و 3 تا 5/3 ساعت بیشتر داوم نداشت. دومین تزریق سولفات منیزیوم اثر مشابهی داشت ولی در تزریق سوم اثرات درمانی قابل توجهی مشاهده نشد. دام‌های گروه درمانی نیز در عرض 18 تا 34 ساعت بعد از دریافت خرزهره تلف شدند (با میانه 5/24 ساعت.) زمان مرگ دام‌های دو گروه اختلاف شدیدا معنی داری (‌004/0p<‌) را نشان داد. تجویز سولفات منیزیوم در موارد مسمومیت با خرزهره به تنهایی برای درمان کافی نمی‌باشد ولی در کنار سایر اقدامات درمانی برای تعدیل آریتمی‌های بطنی می‌تواند مفید باشد. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: خرزهره، گوسفند، گلیکوزیدهای قلبی، سولفات منیزیوم، آریتمی ها، گیاه سمی. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was evaluation of magnesium sulfate effect in treatment of acute oleander intoxication in sheep. Eleven young native sheep randomly divided into 2 groups, 6 sheep being allocated to the treatment group and 5 served as controls. Sheep of both groups were dosed with a lethal dose of 110mg/kg body weight of dried oleander leaves. In sheep of treatment group, following development of ventricular arrhythmias, magnesium sulfate was slowly administered intravenously with dose rate of 100mg/kg body weight. Clinical signs of toxicosis were developed within 30 -40 minutes after dosing of the plant. Serial electrocardiography revealed various abnormalities and arrhythmias of cardiac rhythm in sheep of control group. Animals of control group died within 4.5 to 12 hours (median 8.5 hours) after receiving the toxic material. Administration of magnesium sulfate in sheep of treatment group suppressed ventricular arrhythmias to benign ones or normal sinus rhythm but its effect was transient and persisted for 3 to 3.5 hours. Second injection of magnesium had same effect but there was no considerable therapeutic effect after third injection of the drug. Sheep of treatment group died within 18 to 34 hours (median 24.5 hours) after receiving the oleander. Statistical analysis revealed a highly significant difference in survival time between the control and the treatment groups (p<0.004). The results suggested that magnesium sulfate can be used as a complementary therapeutic agent for treatment of acute oleander toxicosis in farm animals.
Key words: Nerium oleander, sheep, cardiac glycosides, magnesium sulfate, arrhythmias

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nerium oleander
  • sheep
  • cardiac glycosides
  • magnesium sulfate
  • arrhythmias