بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار

نویسندگان

چکیده

کرم دیروفیلاریا ایمیتیس در قلب سگ جای گرفته و میکروفیلرهای آن در خون محیطی یافت می شود. در بررسی حاضر نمونه خونی از ورید سفالیک یا صافن 122 قلاده سگ اخذ شده و نمونه ها به روش نات اصلاح شده از لحاظ حضور میکرو فیلرهای خونی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در سگهای آلوده تعداد میکرو فیلرهای موجود در هر میلی لیتر خون شمارش و کرمهای موجود در قلب پس از کالبد گشایی جدا شدند. از تعداد122 قلاده سگ مورد آزمایش،در 18 نمونه حضور میکروفیلرهای خونی مشاهده گردید(75/14درصد) که در پانزده نمونه میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس (29/12درصد)، دو نمونه دیپتالونما رکوندیتوم(64/1درصد)‌ و یک نمونه آلودگی مختلط (82/0درصد) تشخیص داده شد. آلودگی با عواملی از قبیل سن،جنس ومناطق جغرافیایی ارتباط معنی داری نداشت اما میزان آن بطور معنی داری در روستاهای نه حصار و غیاث آباد نسبت به سایر روستاهای بالاتر بود. میانگین تعداد میکروفیلرهای موجود در هر میلی لیتر خون سگهای مبتلا به دیروفیلاریوزیس 54/1243 ±6/4470 بود و میانگین تعداد کرمهای بالغ جداه شده از قلب نیز در سگهای آلوده29/0±13/3 گزارش گردید. با توجه به اینکه آلودگی در سگهای ولگرد شهرستان گرمسار وجود دارد به منظور پیش گیری از گسترش آلودگی می بایست ضمن معدوم نمودن سگهای ولگرد با درمان سگهای آلوده خانگی،انگل فوق را کنترل نمود.
واژه‌های کلیدی:دیروفیلاریا ایمیتیس،دیپتالونما رکوندیتوم،گرمسار،ایران

کلیدواژه‌ها