بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار

نویسندگان

چکیده

کرم دیروفیلاریا ایمیتیس در قلب سگ جای گرفته و میکروفیلرهای آن در خون محیطی یافت می شود. در بررسی حاضر نمونه خونی از ورید سفالیک یا صافن 122 قلاده سگ اخذ شده و نمونه ها به روش نات اصلاح شده از لحاظ حضور میکرو فیلرهای خونی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در سگهای آلوده تعداد میکرو فیلرهای موجود در هر میلی لیتر خون شمارش و کرمهای موجود در قلب پس از کالبد گشایی جدا شدند. از تعداد122 قلاده سگ مورد آزمایش،در 18 نمونه حضور میکروفیلرهای خونی مشاهده گردید(75/14درصد) که در پانزده نمونه میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس (29/12درصد)، دو نمونه دیپتالونما رکوندیتوم(64/1درصد)‌ و یک نمونه آلودگی مختلط (82/0درصد) تشخیص داده شد. آلودگی با عواملی از قبیل سن،جنس ومناطق جغرافیایی ارتباط معنی داری نداشت اما میزان آن بطور معنی داری در روستاهای نه حصار و غیاث آباد نسبت به سایر روستاهای بالاتر بود. میانگین تعداد میکروفیلرهای موجود در هر میلی لیتر خون سگهای مبتلا به دیروفیلاریوزیس 54/1243 ±6/4470 بود و میانگین تعداد کرمهای بالغ جداه شده از قلب نیز در سگهای آلوده29/0±13/3 گزارش گردید. با توجه به اینکه آلودگی در سگهای ولگرد شهرستان گرمسار وجود دارد به منظور پیش گیری از گسترش آلودگی می بایست ضمن معدوم نمودن سگهای ولگرد با درمان سگهای آلوده خانگی،انگل فوق را کنترل نمود.
واژه‌های کلیدی:دیروفیلاریا ایمیتیس،دیپتالونما رکوندیتوم،گرمسار،ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Dirofilaria immitis is located in the heart and releases their microfilaria in peripheral circulation. In this study, the blood samples from 122 dogs were taken from cephalic or saphen veins. Samples were examined by the modified Knot method. Then in infected dogs, all microfilaria in each ml. of blood were calculated and adult worms were isolated from heart and their sex was determined. Blood microfilaria were observed in 18 samples (14.75%), microfilaria of Dirifilaria immitis in 15 samples (12.29%), microfilaria of Dipetalonema reconditum in two samples (1.64%) and mixed infection in one sample (0.82%). The relationship between infection and sex, age and geographical regions was not significant but the rate of infection in Noh Hesar and Ghias Abad was significantly higher than that of other rural regions. The average of microfilaria in each ml. of blood in infected dogs was 4470.6 ± 1243.54 and average of isolated adult worms from heart was 3.13 ± 0.29.Regarding the presence of infection in Garmsar and the probability infection in humans, the infection should be controlled by the removal of stray dogs and treatment of sheepdogs.
Key words: Dirofilaria immitis, Dipetalonema reconditum, Garmsar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Dipetalonema reconditum
  • Garmsar