مقالیسه دو روش PCR و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آرئوس در گاو

نویسندگان

چکیده

به منظور PCR و روش کشت باکتریایی برای تشخیص پستان تحت بالینی از استافیلوکوکوس آرئوس در گاو از100 راس گاو شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و 20 راس گاو شیری سالم نمونه شیر گرفته شد. نمونه های شیر به روش استاندارد در محیط آگار خون انتخابی جهت جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس کشت گردیدند. از نمونه ها DNAنیز استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی باکتری استافیلوکوکوس آرئوس انجام شد و فرآورده PCR از طریق الکتروفورز در ژل آگارز مورد آنالیز قرار گرفت. براساس واکنش PCR میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس در گامهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی 25 در صد تعیین گردید. براساس یک نوبت کشت نمونه های شیر نیز از 25 نمونه شیری که در PCR و مثبت بودنداین باکتری جدا و تعیین هویت گردید. آزمون مک نمار تطابق دو روش PCR و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان حاصل از استافیلوکوکوس آرئوس 100 در صد برآورد گردید. نتیجه PCRو کشت باکتریایی هیچ یک از گاوهای CMT منفی مثبت نشد. واکنش PCR حساسیت و ویژگی لازم جهت تشخیص استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه های شیر را درار بوده و در طی چند ساعت می تواند تشخیص قطعی در حد گونه فراهم آورد.
واژه‌های کلیدی: استافیلوکوکوس آرئوس، ورم پستان، کشت باکتریایی،‌ .PCR

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: To compare PCR and bacterial culture methods for diagnosis of subclinical mastitis caused by Staphylococcus aureus, 100 milk samples from cattle with subclinical mastitis and 20 samples from healthy cattle were collected and tested. The samples were cultured on selective blood agar and bacteria were identified by standard methods. DNA extracted from samples was subjected to PCR reaction with species specific primers and PCR products were analyzed by agarose gel electrophoresis. Based on the PCR results the prevalence of subclinical mastitis due to S. aureus was 25%. In the bacteriological culture of single milk sampling, S. aureus was isolated from the same samples being positive in PCR. A correlation of 100% was found between PCR and single milk sampling culture method by Mc Nemar test. All of the CMT negative samples were also negative in culture and PCR methods. The results of this study indicate that the PCR reaction is sensitive and specific for diagnosis of S. aureus in subclinical mastitis and can detect this pathogen in milk samples at species level in few hours.
Key words: Staphylococcus aureus, mastitis, bacterial culture, PCR

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Mastitis
  • bacterial culture
  • PCR