مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی سرمی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز، نمونه خون از 172 راس بز ماده اخذ گردید. سرمها بعد از جداسازی در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نمونه ها با استفاده از 6 آنتی ژن زنده لپتوسپیرا اینتروگانس سروارهای پومونا، گریپوتیفوزا، کانیکولا، هارجو، ایکترو هموراژیه و بالوم و با استفاده از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپیک جهت جستجوی آنتی بادی علیه این سروارها مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌هایی که در آنها بیس از 50 در صد لپتو سپیراها در رقت 1:100 یا بیشتر آگلوتینه می شدند، مثبت در نظر گرفته شدند.سپس از نمونه های مثبت رقت‌های مختلف،تا1:1600 تهیه و مورد آزمایش قرار می گرفتند. از این تعداد (10/46درصد)18 نمونه به یک یا چند سروار در رقتهای مساوی یا بیشتر از 1:100 واکنش مثبت نشان دادند. در (77/22درصد)5 نمونه آنتی بادی علیه بیش از یک سروار مشاهده شد. از نطر فراوانی گریپوتیفوزا با 13/39درصد دارای بیشترین و بعد از آن به ترتیب کانیکولا(80/26درصد)،پومونا (72/21درصد)،ایکتروهموراژیه(69/8درصد) و هارجو(34/4درصد) قرار داشتند.
واژه‌های کلیدی: لپتوسپیروزیس،بز،اهواز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: In a serological survey to investigate the prevalence of leptospiral infection in goats in Ahvaz, blood samples were taken from 172 female goats. They were initially screened at serum dilution of 1: 100 against six live antigens of leptospira interorgans serovar pomona, canicola, hardjo, ballum, icterohemorrhagiae, and grippotyphosa using the microscopic agglutination test (MAT) and samples were considered positive, if 50% or more of agglutination of leptospires in a dilution of l: 100 or greater was found. Sera with positive results were titrated against reacting antigens in serial twofold dilution from l:100 to 1:1600.Antibodies against one or more serovars were detected in 18 (10.46%) sera at dilution “| 1: 100. Antibodies against more than one serovar were found in 5 (27.77%) positive sera. Antibodies were most frequent to serovar grippotyphosa (39.13%) followed by in descending, canicola (26.80%), pomona (21.72%), icterohemorrhagiae (8.69%) and hardjo (4.34%).
Key words: Leptospirosis, goat, Ahvaz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leptospirosis
  • Goat
  • Ahvaz