مطالعه ایمینو هیستو شیمیایی ضایعات بیماری برونشیت عفونی طیور سویه بر روی بافت‌های مختلف جوجه‌های‌ سالم

نویسندگان

چکیده

تعداد 30 قطعه جوجه ای که فاقد هرگونه آلودگی با ارگانیسم های اختصاصیSPF(‌) بوده و دارای سن 20 روز بوده‌اند، را از طریق داخل نائی(15 قطعه) و از راه دهانی (15 قطعه) توسط ویروس عامل بیماری برونشیت عفونی طیور با سویه‌/B793 که از ایران جدا شده است، آلوده گردیدند. دو گروه جوجه SPFهر گروه شامل 15 قطعه جوجه بعنوان گروه های کنترل به روش داخل نائی و دهانی PBC دریافت نمودند. تمام جوجه ها هر روز مشاهده و مورد آزمون بالینی قرار می گرفتند. تعداد سه قطعه جوجه از هر گروه شامل گروهای کنترل و مورد آزمایش به مدت 5 روز متوالی پس از تلقیح انتخاب نموده، ‌سپس جوجه کشته شده و مورد کالبد گشایی قرار گرفتند. جهت مشخص شدن تغیرات پاتولوژیک بیماری بافت های نای،ریه، کلیه و روده ها مورد آزمایش قرار گرفتند. مقاطع بافتی از نمونه های فوق تهیه و پس از رنگ آمیزی جهت مشخص شدن تغیرات بافتی مورد آزمون ریز بینی شامل هیستوپاتولوژی و مطالعه ایمیونوهیستو شیمیایی قرار گرفتند. از نظر ماکروسکوپیک، میزان کمی موکوس شفاف همراه با پر خونی ملایم در قسمت داخلی نای و ریه جوجه های که توسط ویروس IBV آلوده شده بودند مشاهده گردید. کلیه ها، رنگ پریده و کمی متورم بودند. آزمون هیستوشیمیایی از کلیه ها تعییرات مشابه ای را در هر گروه آزمایش که به روش داخل نای و دهانی بوسیله ویروس آلوده شده بودند را نشان داد. به همین روش آنتی ژن های ویروسی در داخل سلول های آلوده مشخص گردیدند. آنتی ژن های ویروسی بر اساس مرحله پیشرفت ضایعات بیماری ظاهر گردیده و در داخل سیتوپلاسم سلول های ای تلیال سه روز پس از ایجاد عفونت توسط ویروس‌IBV، مشخص گردیدند. این مطالعه بوضوح نشان داد که ویروس‌IBV سویه‌/B793 جدا شده از ایران (که توسط ممیز و همکاران معرفی شد2001) قادراست ضایعات بیماری را در بافتهای مختلف بدن جوجه‌های که به روش تجربی آلوده شده اند بویژه با شدت بیشتر در کلیه ها ایجاد نماید. بعلاوه این مطالعه تأیید نمود که این ویروس دارای وابستگی زیاد و علاقه مثبتی به بافت کلیه نسبت به سایر بافت ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Thirty specific pathogen free (SPF) 20-day-old chicks were inoculated by the intra-tracheal (n=15) or oral (n=15) routes with serotype 793/B of IBV, isolated of Iran. Two groups of 15 SPF chicks which as controls received PBS, either by the intra-tracheal or oral route. All the chicks were observed and examined daily for clinical signs. Each day for 5 days three chicks from each infected and control group were post-mortemed and examined pathological changes in the trachea, lungs, kidneys and intestines. Sections of these tissues were prepared, stained and examined microscopically for histopathological and immunohistochemical changes. Grossly, a small amount of clear mucus and slight congestion were found only in the lumen of the trachea and the lungs of the group chicks which were infected with IBV. The kidneys were pale and slightly enlarge. Immunohistochemical examination revealed similar changes in the kidneys of both groups of chicks infected by the intra-tracheal and oral routes. Viral antigens were detected in the infected cells. The viral antigens were apparent prior to the development of lesions and were detected in the cytoplasm of epithelial cells by 3 days post infection with IBV. The results of this study clearly indicate that IBV (serotype 793/B), isolated in Iran by Momayes et al. (2001), is capable of causing lesions in different tissues most severely in the kidneys of experimentally infected chicks. On the other hand, the serotype has a greater affinity and positive tropism for the kidney than to other tissues.
Key words: infectious bronchitis, serotype 793/B, immunohistochemistry, avian diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis
  • serotype 793/B
  • Immunohistochemistry
  • avian diseases.