بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ‌های انتموپاتوژن برروی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس‌آنولاتوس در ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر ضد کنه‌ای یازده جدایه بومی‌قارچ‌های انتموپاتوژنیک (به عنوان عوامل بیوکنترل)، در شرایط آزمایشگاهی، در این بررسی چهار گوساله سه ماهه از نژاد هلشتاین به منظور کشت و تکثیر کنه بوافیلوس آنولاتوس مورد استفاده قرار گرفت کنه‌های تولید شده در گروه‌های مختلف تحت تأثیر 107 کونیدی در هر میلی لیتر از هر یک از جدایه‌های قارچی قرار گرفتند. میزان مرگ و میر، از تخم برآیی نوزاد کنه‌ها و کفایت تولید مثلی این کنه‌ها در گروه‌های کنترل و درمان ارزیابی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با واریا باسیانا ‌ C403 IRAN ‌و جدایه لکانیسیلیوم پسالیوته ‌ C468 IRAN ‌از حادترین جدایه‌ها بودند و به ترتیب باعث 100-80 درصد، 80-20 درصد و 40 - 0 درصدمرگ و میر در کنه‌های ماده خون‌خورده شدند. نتایج این بررسی نشان داد که قارچ‌های انتوموپاتوژنیک بر روی تمامی‌مراحل سیرتکاملی کنه‌های بوافیلوس موثرند و میزان این تأثیر به جدایه و گونه قارچ بستگی دارد. در این مطالعه برای اولین بار اثرضد کنه‌ای قارچ لکانیسیلیوم پسالیوته علیه کنه بوافیلوس آنولاتوس گزارش شده است. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: بوافیلوس آنولاتوس،انتوموفولوژی،کنترل بیولوژیکی، قارچ‌های انتموپاتوژن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: To evaluate the virulance of 11 isolates of native entomopathogenic fungi as biocontrol agent of Boophilus annulatus, in this study, 4 three months old calves were used for tick rearing. Different developmental stages of the ticks, Boophilus annulatus were inoculated by 107 conidia/ml dilution of the fungal isolates in the presence of control groups. The mortality, egg hatchability and reproductive efficiency were determined in different treatments and control groups and the results were analized statisticaly. Metarhizium anisopliae strains DEMI001 and IRAN437C, Beauveria bassiana strain IRAN403C, and Lecanicillium psalliotae strain IRAN468C were the most virulent strains in comparison with their relative strains and caused 80 -100%, 20 - 80%, 0 - 40% and 0- 40% mortality for engorged females respectively. All 11 tested fungi reduced egg laying capability of the ticks several days before their death. The obtained data showed that the entomopathogenic fungi can affect all developmental stages of Boophilus annulatus, but their efficiency varies considerably according to the fungal species and strains. It is demonstrated for the first time the pathogenic effect of Lecanicillium psalliotae against Boophilus annulatus.
Key words: Boophilus annulatus, entomopathogenic fungi, biological control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boophilus annulatus
  • Entomopathogenic fungi
  • biological control