ارزیابی اثرات اسانس های آویشن شیرازی،ژرانیوم پلارگونیوم،مورد ولیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

اثرات تعدادی از اسانسهای گیاهی ایرانی بر عملکرد سیستم ایمنی حیوانات آزمایشگاهی ارزیابی شدند. خرگوشها اسانسهای آویشن شیرازیِ،ژرانیوم پلارگونیوم،مورد،لیموو نرمال سالین(گروه شاهد) 6 بار به فواصل 6 روزدریافت کردند. آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس 5 روز پس از آخرین تزریق اسانسها به تمام حیوانات تجویز شدند. آزمایشها ی فاگوسیتوزیس، کشتار سلولی و تغییر شکل لنفوسیتی بر روی نمونه های خون انجام گردید. در حیواناتی که بصورت زیر جلدی با آویشن و ژرانیوم تزریق شده بودند ایمنی سلولی به‌طور معنی داری در برابر آنتی ژنهای کاندیدا آلبیکنس و میتوژن کونکاناوالین–‌A در مقایسه با گروه شاهد تحریک شدند در حالیکه اسانس مورد تاثیر قابل توجهی نداشت و اسانس لیمو ایمنی سلولی را سرکوب کرد. تزریق زیر جلدی اسانس های آویشن، مورد ولیمو باعث تحریک ایمنی ذاتی شد در حالیکه اسانس ژرانیوم اثر معنی داری نداشت. پاسخ های هومورال در برابر آنتی ژنهای کاندیدا در حیوانات تزریق شده با اسانس لیمو نسبت به سایر اسانسها (‌0.05p<‌) بطور معنی داری کاهش یافته بودند.
واژه‌های کلیدی: کاندیدا آلبیکنس،آویشن،ژرانیوم،تحریک ایمنی،ایمنی ذاتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: The effects of some Iranian herbal essences have been evaluated on the function of immune system using experimental animals. Rabbits received Zataria multiflora, Geranium pelargonium, Myrth, Lemon essences and normal saline (control group), 6 times with 6 days of interval. Five days after the last injection of the essences, Candida albicans antigens were injected into all the animals. Phagocytosis and killing assays and lymphocyte transformation test (LTT) were carried out on blood samples. The cellular immunity was significantly stimulated against C. albicans antigens and Con-canavalin A (Con-A) mitogen in animals that injected subcutaneously with Z. multiflora and G. pelargonium in comparison with the control group, whereas Myrth essence had no considerable effect and Lemon essence suppressed the cellular responses. Zataria multiflora, Myrth and Lemon essences stimulated innate immunity when injected subcutaneously, whereas G. pelargonium essence had no significant effect. Humoral responses to Candida antigens were significantly decreased in animals injected with Lemon essence as compared to other essences (p< 0.05).
Key words: Candida albicans, zataria, Geranium, immunostimulation, innate immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida albicans
  • zataria
  • geranium
  • immunostimulation
  • innate immunity