تاثیر گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک گلوتامات بر اخذ غذا در جوجه خروس‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر سیستم گلوتاماترژیکی بر اخذ غذا در جوجه خروس هایی که 24 ساعت از خوردن غذا محروم بوده اند مطالعه گردید. تزریق داخل بطن مغزی صفر، 675/0، 25/1 و 5/2 نانومول گلوتامات اخذ غذا را به صورت وابسته به مقدار، کاهش و تاخیر در آغاز "خوردن غذا" را افزایش داد. پیش تزریق 5/2 نانومول از 3– هیدروکسی–2–کینوزالین کربوکسیلیک اسید، آنتاگونیست گیرنده های یونوتروپیک گلوتامات به طور معنی داری به افزایش اخذ غذا و کاهش زمان آغاز غذا خوردن منجر گردید. پیش تزریق 2– نانومول آلفا – متیل– 4 – سولفونو فنیل گلیسین، آنتاگونیست گیرنده متابوتروپیک گلوتامات به شدت اخذ غذا را کاهش و زمان آغاز غذا خوردن را افزایش داد. این یافته ها برای اولین بار نشان داده اند که گلوتامات به عنوان یک میانجی عصبی در تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه خروس گوشتی دخالت دارد. این اثر احتمالا توسط هر دو گیرنده یونوتروپیک و متابوتروپیک تعدیل می گردد. به نظر می رسد که در این فرآیند هر دو نوع گیرنده های پیش سیناپسی و پس سیناپسی دخالت داشته باشند. ‌ ‌
واژه های کلیدی: اخذ غذا، جوجه گوشتی، گلوتامات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: In this study the role of the glutamatergic system on feed intake in 24-hour-feed-deprived broiler cockerels was investigated. ICV injection of 0, 0.675, 1.25, and 2.5 nmol of glutamate reduced feed intake dose-dependently, and increased the latency time to start feeding. Pretreatment with 2.5 nmol HQCA, an ionotropic glutamate antagonist resulted in both an increase in feed intake and a decrease in latency of birds to start feeding. Pretreatment with 2nmol of MSPG, a metabotropic glutamate receptor antagonist, severely reduced feed intake and increased the latency to start feeding. These findings suggest, for the first time, that glutamate, acting as a neurotransmitter, is involved in feed intake regulation in broiler cockerels. This effect is probably mediated by both ionotropic and metabotropic receptors. It appears that both postsynaptic and presynaptic glutamate receptors are involved.
Key words: feed intake, broiler, glutamate, HQCA, MSPG

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed intake
  • broiler
  • glutamate
  • HQCA
  • MSPG.