تشخیص رنگ در اسبچه خزر

نویسندگان

چکیده

اگرچه نتایج مطالعات اولیه بیانگر این موضوع بوده است که تشخیص رنگ در اسب از جمله صفاتی است که کمتر مورد پذیرش بوده است، تحقیقات اخیر نشان داده است که توانایی تشخیص برخی از رنگها توسط اسب وجود دارد. البته این تحقیقات نشان داده اند که این ویژگی (تشخیص رنگ) بصورت کامل و تکامل یافته در اسب دیده نمی شود، بلکه تشخیص رنگ در اسب بصورت نسبی می باشد. علیرغم مسائل ذکر شده اطلاعات درخصوص وجود و یا چگونگی تشخیص رنگ در اسب، هنوز کمیاب و درخصوص اسبچه خزر (موضوع این تحقیق ) نایاب می باشد. برای بررسی چگونگی تشخیص رنگ در اسبچه خزر این تحقیق برای اولین بار در ایران صورت گرفته است، برای انجام این تحقیق تعداد هشت راس اسبچه خزر (4 مادیان و 4 سیلمی) انتخاب شدند. یکی از اسبچه های ماده در ابتدای کار بدلیل جراحات وارد شده به چشم از گروه تحقیق حذف گردید. برای انجام آزمایش از دوباکس مجاور (به ابعاد 3*3 متر) استفاده شد در یک باکس دو دریچه به فاصله 60 سانتی متر از زمین و به فاصله 110 سانتی متر از یک دیگر، جهت نصب فیلترها تعبیه شد. از باکس دیگر جهت نصب پروژکتور و تابش نور به فیلترها استفاده گردید. در ابتدا پونی ها با وضعیت تاریکی مطلق باکس و سپس تابش نور به دریچه ها، تطابق پیدا کردند. طول موج فیلترهای رنگی با در نظر گرفتن طول موج قابل دید توسط اسب و توسط آزمایشگاه نور، دپارتمان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، اندازه گیری شد. تشخیص رنگ در تمام پونی ها برای چهار رنگ اصلی (قرمز، سبز، زرد و آبی) انجام شد. دو راس از پونی ها قادر به تشخیص رنگ آبی شدند . دو راس از پونی ها توانستند رنگ سبز را از خاکستری تشخیص دهند تنها دو راس از پونی ها قادر به تشخیص رنگ قرمز شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پاسخ این سئوال که آیا اسبچه ها خزر قادر به تشخیص رنگ ها می باشند، مثبت است .
واژه‌های کلیدی: اسبچه خزر، رنگ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Although an early and influential review led to the often-cited conclusion that color vision is rare among mammals, more recent findings suggest that it is actually widespread. According to Jacobs, all non-nocturnal mammalian species that have been adequately examined show some color vision capacity, although the degree varies enormously. Data on the presence and characteristics of color vision in the horse, however, remain sparse and none in the case of ponies. Eight Caspian ponies were presented with a series of two-choice color vs. grey discrimination problems. One mare pony was eliminated due to traumatic injury to the eye. Experiments were performed in a box of 3 × 3 meter containing a wall with two translucent panels that were illuminated from behind by light projected through color or grey filters to provide the discriminative stimuli. Ponies were first adopted to the stall (box) with two panels in it and then learned to push one of the panels in order to receive the food rewards behind the positive stimuli in an achromatic light-dark discrimination task. The ponies were then tested on their ability to discriminate between grey and four individual colors: red; 617 nm., yellow; 581 nm., green; 538 nm. and blue; 470 nm. The criterion for learning was set at 85% correct response, and final testing for all color vs. grey discrimination involved grey of varying intensities, making brightness an irrelevant cue. The ponies were tested with all four colors vs. grey discriminations. Except two ponies, the rest were successfully reached the criterion for learning blue color vs. grey discrimination. Only two ponies reached the criterion for learning green color vs. grey discrimination. Only tow ponies reached the criterion for discriminating red and yellow vs. grey. So the answer to the question "do the ponies see color" is yes, they can discriminate between the four selected color vs. grey.
Key words: color, discrimination, Caspian, pony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Discrimination
  • Caspian
  • pony.