بررسی خواص التیامی‌عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم‌های پوستی

نویسندگان

چکیده

عصاره شیرین بیان از زمان های دور به عنوان یک داروی مؤثر بخصوص برای درمان زخم معده مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه اثر التیامی عصاره آبی ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم های پوستی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از 45 سر موش صحرایی سفید نر از نژاد اسپراگن–دولی استفاده شد. با استفاده از پانچ پوستی 7 میلی متری دو زخم متحد الشکل در طرفین ستون مهره ها در پشت هر حیوان ایجاد گردید (مجموعاً 90 زخم.) عصاره آبی ریشه شیرین بیان به مدت 7 روز روزانه بر روی نیمی از زخم ها قرار گرفت. پس از آن حیوانات برای مطالعات هیستوپاتولوژی، بیوشیمیایی (محتوای هیدروکسی پرولین) و بیومکانیک قربانی شدند. سطح نهایی زخم نیز اندازه گیری گردید. عصاره آبی ریشه شیرین بیان سبب افزایش معنی داری در تعداد فیبروبلاست ها و جوانه های مویرگی، محتوای هیدروکسی پرولین و استحکام کششی زخم ها شده بود. همچنین سطح زخم در گروه درمان بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. بر اساس این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که عصاره شیرین بیان داروی گیاهی مؤثری در التیام زخم می باشد.
واژه‌های کلیدی:عصاره شیرین بیان، التیام زخم پوست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Liquorice root extract (LE) has been used from long ago as an effective medication, especially in gastric ulcer. In this study, the healing potential of aqueous LE on dermal wounds was evaluated. The study was carried out on 45 male Spragne-Dawly rats. Two uniform 7mm-diameter skin defects were created on the back of each animal by 7mm skin punch (total of 90 wounds). LE was applied once daily on half of the wounds for 7 days, after which the animals were sacrificed for histopathological, biochemical (hydroxyproline content) and biomechanical studies. The ultimate surface area of the wounds was also measured. LE caused a significant increase in the number of fibroblasts and capillary buds, collagen contents and tensile strength of the wounds. The wound surface area in the treatment group was also significantly less than the control group. It can be concluded that LE is an effective herbal remedy in wound healing.
Key words: liquorice root extract, skin wound healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liquorice root extract
  • skin wound healing.