شناسائی عوامل قارچی جدا شده از ضایعات مختلف طیور مبتلا به آسپرژیلوزیس ارجاعی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران(1382-1370)‌ ‌

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این مطالعه نمونه‌های بدست آمده از 263 قطعه طیور مشکوک به آسپرژیلوزیس تحت آزمایش‌های میکروسکوپی مستقیم، کشت و هیستوپاتولوژی قرار گرفتند. از این تعداد، 185 قطعه(3/85 درصد)، 23 قطعه(3/79 درصد)و 12 قطعه(6/70 درصد)به ترتیب مبتلا به آسپرژیلوزیس ریوی، چشمی و پوستی بودند. فراوانترین گونه‌های آسپرژیلوس‌ ‌جدا شده شامل آسپرژیلوس‌ ‌فومیگاتوس‌ ‌(4/70 درصد)و سپس آسپرژیلوس‌ ‌فلاووس(7/22 درصد)، آسپرژیلوس‌ ‌نیجر(6/3 درصد)، آسپرژیلوس‌ ‌ترئوس(3/2 درصد)و آسپرژیلوس‌ ‌استوس(9/0 درصد)بودند. بیشترین موارد بیماری مربوط به ماکیان(85 درصد)می‌باشد. در قناری آسپرژیلوس‌ ‌فلاووس‌ ‌بیشترین گونه بیماریزا شناخته شد(5/61 درصد.) آسپرژیلوزیس ریوی در جوجه‌های جوان(1/96 درصد)بیش از پرندگان بالغ مشاهده گردید(001/0p<‌)، در حالی‌که در بالغین، آسپرژیلوزیس پوستی و چشمی بیشترین اشکال بیماری را نشان داد(05/0p<‌.) با توجه به فراوانی بالای گونه‌های مختلف آسپرژیلوس، به ویژه آسپرژیلوس‌ ‌فومیگاتوس‌ ‌و آسپرژیلوس‌ ‌ فلاووس‌ ‌در محیط و به خصوص مواد غذایی آلوده، باید روشهایی را برای پیشگیری از رشد و تکثیر این عوامل مهم بیماریزا در صنعت طیور طراحی نمود.
واژه‌های کلیدی: آسپرژیلوزیس،آسپرژیلوس، طیور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
In this study, the samples of 263 birds suspected to Aspergillosis were examined by direct microscopy, culture and histopathological methods. Of 263 affected birds, 185(85.3%), 23(79.3%), and 12(70.6%)were infected to pulmonary, ocular, and skin Aspergillosis, respectively. The most frequent aspergillus species were A.fumigatus(70.4%), and then A.flavus(22.7%), A.niger(3.6%), A.terreus(2.3%), and A.ustus(0.9%). Chickens were the most affected birds(85%). Aspergillus flavus was the most frequent pathogenic isolate in canary(61.5%). Young birds were most involved with pulmonary lesions(96.1%), whereas the ocular and skin lesions were mainly observed in adults. Regarding to high prevalence of different Aspergillus species in the environment and contaminated feedstuffs, it should be considered to plan a program to prevent the growth of these pathogens in breeding poultry.
Key words: Aspergillosis, Aspergillus, Birds

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspergillosis
  • Aspergillus
  • birds