ردیابی پادگن‌های دخیل در پاسخ ایمنی هومورال ناشی از ویروس لوکوز گاوی در عقده‌های لمفاوی تومری در گاو

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این بررسی ردیابی پادگن‌های دخیل در پاسخ ایمنی همورال ناشی از ویروس لوکوز گاوی در گاو مورد مطالعه قرار گرفت.‌ ‌نمونه‌ها شامل 15 عقده لنفاوی مربوط به گاوهایی که در آزمون‌های سرولوژیک الایزا و ژل دیفوزیون دارای واکنش سرمی مثبت علیه ویروس BLV بوده و به خاطر شکل گیری لنفوسارکوم بالینی به کشتارگاه اعزام شده یا کالبدگشایی شده بودند به همراه 4 عقده لنفاوی مربوط به گاوهای به ظاهر سالم که در آزمون‌های مزبور پاسخ منفی نشان داده و از نقاط مختلف کشور تهیه شدند . پس از تهیه عصاره از عقده‌های لنفاوی، کلیه نمونه‌ها به روش لوری پروتئین سنجی شده و به روش SDS-PAGE روی سیستم ژل ناپیوسته 10و5 درصد الکتروفورز گردید سپس با قرار دادن ژل مربوطه روی غشاء نیتروسلولز جهت جستجوی پادگن‌های دخیل در پاسخ ایمنی همورال ویروس ‌ BLV، در حضور آنتی سرم مثبت ‌ BLV به روش وسترن بلات آزمایش شد. حداقل 25 باند پروتئینی مشترک در عصاره بافت‌های لنفاوی گاوهای بیمار و به ظاهر سالم مشاهده گردید . در آزمایش بلاتینگ، پادگن ‌51gp در تمام نمونه‌ها تشخیص داده شد ولی پادگن ‌24P تنها در 5 نمونه از بافت‌های توموری ردیابی گردید . به دلیل تفاوت در میزان و عرضه پروتئین‌های پادگنی ویروس و نظر به این که گلیکوپروتئین ‌ 51gp از جمله پادگن‌های پروتئینی غشاء ویروس ‌ BLV بوده و زودتر در سلول‌های آلوده عرضه می‌گردد . این پروتئین در تمام موارد عفونت به عنوان مهم ترین و اولین پادگن محرک ایمنی همورال در گاو مطرح می‌باشد.‌
واژه‌های کلیدی:لوکوزگاوی(‌BLV)، وسترن بلات، ‌51gp و 24.p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Detection of bovine leukemia virus antigens can induces humoral immunity in cow were evaluated. Fifteen lymph node from infected cows that had positive results in AGID and ELISA tests for BLV and have clinical signs of lymphosarcoma, in addition five lymph node from apparently healthy cows that had negative results in serological tests. After preparation of extract of lymph nodes, all of the samples electerophoresed in SDS-PAGE system in discontinuous 5 and 10% gel. All gels transferred to nitrocellulose membrane in Biorad blotting system. Antigens were detected by BLV positive antisera by using HRPO conjugated protein G and Tetramethyl benzidine as substrate. At least 25 proteinal band were detected in SDS-PAGE of tumoral and normal lymph node. In tumural tissues two additional band 24 and 51 kda were detected. In western blotting of those samples, gp51 antigen were detected in all tumoral lymph nodes , p24 antigen were detected in 5 samples from 15 samples and in non of apparently healthy samples non of those two antigens did not detect in WB test. These results were shown that gp51 were expressed in high level in tumors and induced a strong humoral immune response but p24 is a weak and non-common antigen in lymphatic tumors. Gp51 is most important and first antigen in all of the cases that infected by BLV.
Key words: BLV, Western blot, antigen, p24 and gp51.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLV
  • western blot
  • antigen
  • p24 and gp51.