گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
اسکلت 7 راCس اسبچه خزر بر اساس روش‌های متداول پس از تهیه و آماده سازی مورد بررسی قرارگرفت. یک مورد واریاسیون مهره‌ای از نظر تعداد مهره‌های سینه‌ای، کمری و خاجی و وجود دنده نوزدهم مشاهده شد. در رابطه با واریاسیون مهره‌های ستون مهره‌ای گزارشی در رابطه با اسبچه خزر موجود نیست. با توجه به شباهتهای موجود در بین تک سمی‌ها و واریاسیون‌های گزارش شده چنین وضعیتی غیر عادی بنظر نمی‌رسد.
واژه‌های کلیدی: ‌آناتومی، مهره، واریاسیون، اسب، اسبچه خزر .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Seven Caspian miniature horses, aged above two years, were used for this study. The skeleton of these horses were cleaned and prepared using appropriate techniques. The vertebral column was studied and photographed. The vertebral column in one of these horses showed variations in thoracic, lumbar and sacral region. The vertebral formola was C7, T19,L5,S6 and a pair of 19th rib was fused with the last thoracic vertebra. There are no reports regarding variation in vertebral column of the miniature horse. Like the other equine, the vertebral column of the Caspian miniature horse may show some variation regarding the number of vertebrae in different region of vertebral column.
Key words: anatomy, vertebrae, variation, horse, Caspian miniature horse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • vertebrae
  • Variation
  • Horse
  • Caspian miniature horse.