بررسی گونه‌های ویبریو‌ ‌در میگو‌های پرورشی (‌Paeneus indicus) و دریایی ‌(‌Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این مطالعه گونه‌های ویبریو در مراحل مختلف پرورش (پرورش لارو و پرورش میگو) و عرضه در بازار میگو پرورشی (‌Paeneus indicus)، آب ورسوبات محل پرورش آن و در میگوی دریایی (‌Paeneus semisulcatus) عرضه شده در بازار فروش در استان بوشهر، بر طبق روش استاندارد جستجوی گونه‌های ویبریو در مواد غذایی ارایه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا، مورد آزمایش قرار گرفتند. گونه‌های ویبریو شناسایی شده، ویبریو آلجینولیتیکوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس‌ ‌(کاناگاوا مثبت)‌ ‌و ویبریو فلوویالیس‌ ‌بودند. نتایج بدست آمده و جداسازی هرچند اندک سویه ویبریو پاراهمولیتیکوس‌ ‌کاناگاوا مثبت از اکوسیستم آب محل پرورش میگو در این بررسی، احتمال خطر انسانی حاصل از مصرف فرآورده‌های خام، نیمه پخته ویا خوب سرخ نشده میگو را نمایان می‌سازد. بنابراین توجه به رعایت اصول بهداشتی بعد از صید یعنی شتسشو میگو با آب شیرین حاوی ‌ ppm7-2 کلر، منجمد کردن محصول در 40– درجه سانتیگراد و پخت کافی محصول مهم می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: میگو پرورشی و دریایی، گونه‌های‌ ‌ویبریو، استان بوشهر .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
In this study, samples of farm shrimp species Paeneus indicus obtained from different stages of hatchery and rearing period and subsequent marketing, water and sediments of rearing farms and marine shrimp species Paeneus semisulcatus were analysed for Vibrio spp. according to the methods described by American Public Health Association. The identified Vibrio species were Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus (Kanagawa positive ) and V. fluvialis. The results and detection of V. parahaemolyticus Kanagawa positive (even in low proportion) in this study suggest a probable risk for health of people consuming raw or under cooked shrimp. Therefore it is recommended to pay attention to post harvest handling e.g. washing the shrimp with fresh water containing 2-7 ppm chlorine and freezing at -40°C and adequate cooking to safeguard public health.
Key words: cultivated and marine shrimp, Vibrio spp., Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivated and marine shrimp
  • Vibrio spp.
  • Iran.