روند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوژیک در سندرم آسیت جوجه‌های گوشتی با تأکید بر نقش

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
315 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس جهت بررسی رابطه» بین رادیکال‌های آزاد اکسیژن و تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوژیک در جوجه‌های مبتلا به آسیت مورد استفاده قرار گرفتند. این جوجه‌های به سه گروه 105 قطعه‌ای تقسیم گردیدند که دو گروه از آنها از طریق مصرف هورمون ‌ 3Tو نگهداری در سرما، نسبت به آسیت مستعد گردیدند، و گروه سوم به عنوان کنترل استفاده شدند. نسبت وزن بطن راست به کل بطن ها، شمارش گلبول‌های قرمز، مقدار هماتوکریت، میزان آنزیم‌های ALT(آلانین ترانس آمیناز) و‌ AST(آسپارتات ترانس آمیناز) به عنوان شاخص‌های بروز آسیت اندازه‌گیری گردیدند. میزان رادیکال هیدروکسیل از طریق سنجش متابولیت‌های هیدروکسیله اسید سالیسیلیک2، 3– دی هیدروکسی بنزوئیک اسید و 2، 5– دی هیدروکسی بنزوئیک اسید توسط HPLC ‌اندازه‌گیری شد. آنالیز یافته‌ها با آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA)‌ تغییرات معنی‌داری در نسبت وزن بطن راست به کل بطن‌ها، شمارش گلبول‌های قرمز، مقدار هماتوکریت و میزان آنزیم‌های ALTو‌ AST، و میزان تلفات نسبت به گروه کنتری وجود داشت که بیانگر بروز آسیت در گروه‌های 3Tو سرما بود. میزان تولید رادیکال هیدروکسیل نیز در هر دو گروه‌های مبتلا به آسیت از روز یازدهم به طور معنی‌داری افزایش یافت. اما سایر تغییرات از جمله افزایش آنزیم‌ها، فاکتورهای خونی و نسبت بطن راست به کل بطن به ترتیب در روزهای 18، 25 و 32 روزگی دیده شد. با توجه به افزایش معنی‌دار میزان رادیکال‌های آزاد در ابتدای وقوع پدیده آسیت و سپس بالا رفتن غلظت‌های آنزیمی و تغییرات هماتولوژیکی و در نهایت بروز تغییرات پاتولوژیکی در گروه‌های مستعد، می‌توان نتیجه گرفت که رادیکال‌های آزاد اکسیژن از جمله هیدروکسیل می‌توانند به عنوان شروع کننده سندرم آسیت مطرح باشند. تغییرات هماتولوژیکی، بیوشیمیایی و پاتولوژیکی متعاقب اثر آنها می‌توانند سبب آسیت و سایر عوارض در پرنده گردند. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: ‌ ‌آسیت، رادیکال‌های آزاد، تری یدوتیرونین، اسید سالیسیلک، جوجه گوشتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Three hundred and fifteen day -old chickens were used to test the relationship between oxygen-derived free radicals and the biochemical, hematological and pathological alterations(associtd with ascites). They were randomly divided into three experimental groups and ascites were developed in two groups of animals by exposing them to low temperature or administration of triiodothyronine (T3,), and the third group was used as control. Different hematological, biochemical and pathological tests were used to determine the incidence of ascites in birds. These include total red blood cell (RBC), hematochrit (PCV), activities of alanine transaminase (ALT) and aspartate transaminase (AST) and the ratio of right ventricular weight to total ventricular weight (RV/TV). Two hydroxylated salicylic acid (SA) metabolites, 2, 3- and 2, 5-dihydroxy benzoic acids (2, 3- and 2, 5-DHBA), were measured by HPLC system to detect the generation of hydroxyl (OH.) radicals. An analysis of variance (ANOVA) was used to determine the differences between different experimental groups. Ascites syndrome was observed in T3 and low temperature treated groups as shown by necropsy changes and significant increases (p<0.05) in the amount of RBC, PCV, ALT, AST and the ratio of RV/TV. While the significant increase was shown in the amounts of 2,3- and 2,5-DHBA from day 11, the alteration in the values of enzymes and hematoloic parameters and ratio of RV/TV occurred from days 18, 25 and 32 respectively. It can be concluded that OH._ radicals may be involved in the initiation of ascites syndrome, but the biochemical, hematological and pathological changes induced by these agents, can cause ascites and other alterations.
Key words: ascites, free radicals, triiodothyronine, salicylic acid, broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites
  • Free radicals
  • triiodothyronine
  • Salicylic Acid
  • Broiler Chickens