مطالعه شاخص‌های بیولوژیک و شیوع تومور خودبخود پستان در موش رازی: مدل آزمایشگاهی سرطان پستان، ‌ ‌نژاد ایرانی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
موش رازی اولین موش آزمایشگاهی ایرانی است که در موسسه رازی ایجاد شده و مستعد به تومور خود بخود پستان میباشد. در این مطالعه میزان و سن ابتلا به تومور، عوامل دخیل در بروز آن و برخی از پارامتر‌های خونی در این نژاد بررسی گردید. میزان بروز سرطان در موش‌های رازی ماده بکر در مقایسه با ماده‌های مولد و دریافت کننده هورمون اختلاف معنی‌داری نشان داد(05/0)p<ولی با موش‌های نژاد NMRI ماده بکرکه از بدو تولد از مادران رازی شیر خورده بودند اختلافی نداشت. میزان ابتلا در موش‌های رازی که از بدو تولد از مادران NMRI ‌شیر خورده بودند بسیار کمتر از سه گروه دیگر بود. میزان اریتروسیت، لکوسیت، ‌ PCV، نوتروفیل، منوسیت و لنفوسیت در موش‌های رازی بدون تومور و دارای تومور در 05/0 p< ‌اختلافی نداشتند. این تومور فقط در ماده‌های بالغ دیده میشود و نوع آن آدنوکارسینوم تشخیص داده شد. به نظر میرسد فاکتور شیر بیش از عوامل ژنتیک و تحریکات هورمونی در بروز آن نقش داشته باشد. با توجه به نتایج ‌ بدست آمده می‌توان موش رازی را بعنوان مدلی مناسب برای استفاده در مطالعات مربوط به تومور پستان و داروهای ضد سرطان معرفی نمود. ‌
واژه‌های کلیدی: موش، تومور خودبخود پستان، هماتولوژی، پاتولوژی. لاینسترنول

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Razi mouse is originally established from native Iranian mice at Razi institute and is susceptible to spontaneous mammary tumor. In this study, incidence, age and predisposing factors of tumor and some of biological characteristics of this strain were studied. There were significant differences in incidence of mammary tumor in Razi virgin females as compared with normally breeding and hormone treated breeding females in p<0.05 but was the same with virgin NMRI females foster-nursed on Razi dams. However incidence in virgin Razi females foster-nursed on NMRI dams was very lesser than three mentioned groups. All mammary tumor tissues were histopathologically diagnosed adenocarcinoma. No significant differences were found in the levels of biological factors studied in tumor bearing and nonbearing Razi mice (p<0.05). Our results showed that milk factor may play the most important role in compare with genetic background and hormonal stimulation for development of mammary tumor in Razi mouse. Razi strain may represent a unique model to study of mammary tumor etiology and anticancer therapy.
Key words: mouse, spontaneous mammary tumor, hematology, pathology, lynesternol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mouse
  • spontaneous mammary tumor
  • Hematology
  • pathology
  • lynesternol