مطالعه معیارهای اپیدمیولوژیک ارتباط آلودگی به ژیاردیا و سندرم اسهال گوساله‌ها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
به منظور بررسی ارتباط آلودگی به ‌ژیاردیا و ابتلا به سندروم اسهال، از مدفوع 246 راس گوساله (34 راس مبتلا به سندروم اسهال و 212 راس غیراسهالی) در اطراف ارومیه نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها از نظر حضور کیست ژیاردیا‌ ‌با روش شناورسازی با محلول سولفات روی بررسی شدند. آنالیز داده‌ها نشان داد که فراوانی آلودگی به ژیاردیا در گوساله‌های مبتلا به سندروم اسهال (3/35درصد) به طور معنی‌داری (001/0‌p <‌) بیش از آن در گوساله‌های غیرمبتلا به این سندروم (8درصد) است. معیارهای اپیدمیولوژیک ارتباط یعنی شانس خطر، شانس خطر در جمعیت، خطر قابل انتساب، کسر قابل انتساب، خطر قابل انتساب در جمعیت و کسر قابل انتساب به ترتیب 26/6، 42/1، 2/31درصد، 76/0، 7/3 و 27/0 محاسبه گردیدند. نتایج بررسی حکایت از آن دارند که تک یاخته ژیاردیا می‌تواند از علل مولد اسهال گوساله‌ها در منطقه باشد و لازم است که با مطالعات بیشتر، عوامل خطر آلودگی به آن به نحو دقیق‌تری جهت برقراری رابطه علیتی مورد شناسایی قرار گیرند. ‌
واژه‌های کلیدی: ژیاردیا، اسهال گوساله‌ها، شانس خطر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
This study was carried out to investigate the association between infection to Giardia sp. and occurrence of diarrhea in Urmia, Iran. Fecal samples were collected from 246 calves (34 diarrheic and 212 non-diarrheic) and examined for the presence of Giardia spp. cysts using a quantitative centrifugation concentration zinc sulfate flotation technique. Analysis of data showed that the relative frequency of infection to Giardia cysts is significantly (p<0.001) more in diarrheic calves (35.3%) than in non-diarrheic ones (8%). Epidemiologic measures of association, i.e., odds ratio, population odds ratio, attributable risk, attributable fraction, population attributable rate, population attributable fraction were 6.26, 1.42, 31.2, 3.7, and 0.27, respectively. The results would suggest that there is a significant association between infection Giardia spp. and occurrence of diarrhea in Urmia district. However, more studies are required to establish a cause-effect relationship.
Key words: Giardia, calf diarrhea, odds ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Giardia
  • calf diarrhea
  • Odds ratio