مطالعه آناتومیکی شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه» آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
شاخه‌های سرخرگ کاروتید خارجی در تعداد شش سر شتر یک کوهانه تهیه شده از کشتارگاه، پس از طی دوره ثبوت در فرمالین 10درصد تشریح و مطالعه شد. سرخرگ کاروتید مشترک در شتر یک کوهانه به سه شاخه شامل سرخرگ‌های کاروتید داخلی و کاروتید خارجی و پس سری تقسیم می‌شود، واز این نظرشبیه تک سمی‌ها است. سرخرگ کاروتید خارجی شاخه اصلی سرخرگ کاروتید مشترک محسوب می‌شود. سرخرگ زبانی در شتر یک کوهانه مانند نشخوارکنندگان کوچک به طور مستقل از سرخرگ کاروتید خارجی منشعب شده و به زبان خون‌رسانی می‌کند. سرخرگ کاروتید خارجی در زیر مفصل آرواره‌ای– گیجگاهی به دو شاخه شامل سرخرگ ماگزیلاری و گیجگاهی سطحی تقسیم می‌شود. در شتر یک کوهانه مانند نشخوارکنندگان کوچک اولین انشعاب از سرخرگ گیجگاهی سطحی بنام سرخرگ عرضی صورت، تمام ناحیه» صورت را خون‌رسانی می‌کند ولی مسیر این سرخرگ کمی با سرخرگ عرضی صورت در نشخوارکنندگان کوچک متفاوت است. سرخرگ ماگزیلاری در شتر مانند نشخوارکنندگان موقعیت خارج استخوانی دارد و به نظر می‌رسد که در شتر تنها شبکه میرابل قدامی‌جهت تشکیل شبکه میرابل سخت شامه‌ای قدامی‌وجود دارد. ‌
واژه‌های کلیدی: شتر– آناتومی‌– سرخرگ– سرخرگ کاروتید خارجی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • Anatomy
  • Artery
  • external carotid artery