اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی سرخرگ رانی خرگوش

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
اولتراسونوگرافی داپلر می‌تواند اطلاعات مهمی در باره مشکلات عروقی بدن از طریق آنالیز موج جریان خون فراهم کند. هدف این تحقیق بدست آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه پارامترهای مرتبط با داپلر طیفی در سرخرگ رانی خرگوش‌های سالم می‌باشد. بدین منظور اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی از سرخرگ رانی 8 خرگوش سفید نیوزلندی سالم در قسمت میانی اندام حرکتی خلفی راست و چپ انجام شد. پس از ارزیابی تصاویر داپلر رنگی، مقادیر حداکثر سرعت جریان خون در سیستول، سرعت جریان خون در انتهای دیاستول، متوسط سرعت جریان خون، اندیکس مقاومت عروقی و اندیکس قدرت پالسی سرخرگ با استفاده از منحنی طیفی داپلر پالسی اندازه‌گیری شدند.در داپلر رنگی جریان خون ضربان دار و لایه‌ای به دلیل تفاوت رنگ قسمت‌های کناری و وسطی رگ مشخص بود به نحوی که در مرکز سرخرگ رنگ‌های روشن‌تر که نشانه سرعت بیشتر جریان خون می‌باشد، جلب توجه می‌نمود. در داپلر پالسی، الگوی جریان طیفی با مقاومت نسبتاً بالا و جریان خون دو مرحله‌ای دیده می‌شد. از نتایج این تحقیق می‌توان به عنوان مقادیر استاندارد در ارزیابی وضعیت همودینامیک سرخرگ رانی در عوارضی نظیر ترومبوآمبولی و استنوز سرخرگ در خرگوش به عنوان یک مدل حیوانی استفاده نمود. ‌
واژه‌های کلیدی: ‌اولتراسونوگرافی، داپلر رنگی، داپلر پالسی، سرخرگ رانی، خرگوش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Doppler ultrasound can provide important information about vascular problems through the analysis of blood flow wave-form. The purpose of this study was obtaining the normal images of color Doppler and estimation of blood flow velocity parameters of femoral artery in rabbits. Left and right femoral arteries of 8 healthy adult New Zealand rabbits were evaluated. Color and spectral doppler images of the artery were obtained. Values of peak systolic velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV), resistive index (RI) and pulsatility index (PI) were measured. Color doppler showed a laminar flow with aliasing artifact in the center of flow due to higher velocity. Moderate to high resistance flow pattern with diphasic flow velocity and blunted profile were observed in spectral wave-form analysis of pulsed doppler. Results of this study may be useful as baseline in haemodynamic evaluation of femoral artery and evaluation of diseases such as thromboembolism and arterial stenosis in rabbits as an animal model.
Key words: ultrasonography, color doppler, pulse-waved doppler, femoral artery, rabbit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • waved doppler
  • color doppler
  • femoral artery
  • Pulse
  • Rabbit