شناسایی گونه‌های آیمریاهای ماکیان در ایران بر اساس خصوصیات زیست شناسی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
مجموع114نمونه بستر از مراکز پرورش طیور اجداد و مادر مناطق مختلف کشور بر اساس 5 ناحیه آب و هوای مختلف جهت جداسازی و تعین خصوصیات بیولوژیک ایمریاها موجود این مزارع تهیه گردید. نیم کیلوگرم از هر نمونه بستر جهت جداسازی اواوسیست‌های بستراستفاده شده پس از جدا سازی، به روش هوا دهی در دمای 28 درجه سانتیگراد بمدت 72-48 ساعت اسپوره شدن انجام گردید. جهت تهیه تک اواوسیست‌ها اقدام و زمان دفع اواوسیست و میزان ‌ OPGو زمان اسپوره شدن نیز تعیین گردید. با خوراندن تک اواوسیست به 5 قطعه جوجه 6-4 هفته و جمع آوری مدفوع از روز چهارم بعد از تلقیح تکثیر گردیدند. اواوسیست‌های تکثیر شده گونه‌های مختلف ایمر یا به مقدار لازم به جوجه‌های 6-3 هفته عاری از اواوسیست جهت بررسی ضایعات و مطالعات بیومتریک خورانده شد.در مجموع 25 نمونه اواوسیست از آیمریاهای مختلف جدا گردید که بر اساس 1– محل ایجاد ضایعه در روده 2– وضعیت ظاهری جراحات 3– اندازه، شکل و رنگ اواوسیست 4– اندازه شیزونت و مروزوئیت 5– محل انگل در بافت‌ها 6– حداقل دوره کمون در عفونت‌های تجربی 7– حداقل زمان لازم جهت اسپیرولاسیون، به هفت گونه ایمریاهای ماکزیما، تنلا، نکاتریکس، آسرولینا، برونتّی، میتیس و پرکوکس طبقه بندی گردید که توسط آزمایشگاه رفرانس ویبریج مورد تائید قرار گرفت.و با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه با استفاده از نرم افزار آماری‌ SXتجزیه و تحلیل آماری گردید.
واژه‌های کلیدی: آیمریاهای تنلا، آسرولینا، ماکزیما، نکاتریکس، میتیس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
One hundred and fourteen litter samples from grand parent, and broiler breeder farms were taken ,according to five different climate areas, to isolate and determine biological characteristics of Eimeria species. 0.5 Kg of each litter samples was used for oocyte isolation. Then, oocytes sporulated at 28' C؛ for 24-48 hours by oxygenation. The single oocytes were produced and OPG, the time of oocyte excretion and sporulatoin were recorded. Oocytes replicated and isolated from dropping collected on 4th day after oral inoculation of a single oocytes to 4-6 week chicks. Replicated oocytes of different Eimeria species were ingested by 3-6 week oocyte- free chicks ( of necessary quantity) for lesion studies and biometric assay. 25 isolates of oocytes related to different Eimeria species. ( E. maxima,E. tenella, E.necatrix, E.acervulina,E.brunette,E.mitis and E.praecox) were categorized based on the following factors: Location of lesions in intestine, Gross lesions condition, Oocyte size, shape and color, Schizont and merozoite size, Parasite locationin tissues , Minimum latent period in experimental infection., Minimum required time for sporulation. The resultes were finally confirmed by"Weibridge reference laboratory". The result were analysed by variance analysis was performed by SX statistical Software.
Key words: poultry, E tenella, E.acervulina, E.maxima, E. necatrix, E.mitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poultry
  • E tenella
  • E.acervulina
  • E.maxima
  • E. necatrix
  • E.mitis