مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
روند افزایش وزن بدن، وزن قلب، تغیرات شاخصه نسبت وزن قلب به وزن بدن و روند افزایش ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب از سن 7 تا22هفته(ازآغاز تا پایان مرحله جنینی) بر روی تعداد160 جنین بز( دوگره نر و ماده) مورد مطالعه قرارگرفته است.آنالیز یافته‌ها در برنامه SPSS ‌وبروش ‌ ANOVA نشان داد که اثر فاکتور سن برهمه 6 پارامتر مورد مطالعه کاملا معنی‌داربوده است( 01/0‌p<‌.) درمجموع این مطالعه نشان دادکه روند افزایش وزن قلب از روند افزایش سن جنین پیروی نموده، با افزایش سن نسبت وزن قلب به وزن جنین کاهش می‌یابد. همواره میانگین حداکثر ضخامت دیواره بطن چپ از دیواره بین بطنی و دیواره بین بطنی از دیواره بطن راست بیشتراست. همچنین روندافزایش ضخامت دیواره‌های بطن چپ و سپتوم مشابه بوده در حالی‌که روند افزایش ضخامت دیواره بطن راست دارای الگویی مستقل می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: جنین، قلب، بز، رشد تکاملی، دیواره بطن. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
The increasing processes of body and heart weight, the index changes of heart to body weight ratio and of heart walls thickness (ventricular and inter ventricular) were studied on 160 goat fetuses (2groups male and female) from 7 to 22 week ages (at the first to the end of fetal period). Data analysis in SPSS and by ANOV A showed that the influence of age in all of 6 studied parameters was signified (p<0.01).conclusion: The increasing process of heart weight is followed by ageing and by Body weight. The index of heart to body weight ratio decreases while the body weight increases. The Average of maximum thickness of left ventricle wall is more than, interventricular (septum) and of this is more than of right, frequently. The increasing processes of thickness for left ventricle and septum are similar, while the right has an independence model.
Key words: Fetus, heart, goat, developmental growth, ventricular wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetus
  • Heart
  • Goat
  • developmental growth
  • ventricular wall.