گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
مجرای سینه‌ای، مجرایی است که لنف را از مخزن لنفی به سمت زاویه سیاهرگی سیاهرگ میانخالی قدامی هدایت می‌کند. مجرای سینه‌ای در اسب معمولا در سمت راست قرار داردو البته در مواردی نادر در در سمت چپ نیز گزارش شده است. درمورد آناتومی مجرای سینه‌ای در الاغ با توجه به بررسی‌های انجام گرفته گزارشی مشاهده نگردید ولی با توجه به شباهت‌های آناتومیکی موجود در تک سمی‌ها بنظر می‌رسد که این مجرا از نظر موقعیت، مسیر و مجاورات شبیه به اسب بوده و وجود مجرای سینه‌ای چپ موردی نادر باشد. ‌
واژه‌های کلیدی: آناتومی، اسب، الاغ، قفسه سینه، مجرای سینه‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Thoracic duct is a duct that drains the lymph from the cisterna chily into the venous angle of the cranial vena vava. Thoracic duct in the horse is situated on the right side, but in rare cases the left thoracic duct has been reported. In this report the course and left position of the thoracic duct in an embalmed donkey is described. Regarding many anatomical similarities between horse and donkey it seems that the existence of left thoracic duct in donkey should be considered as a rare condition.
Key words: anatomy, horse, donkey, thorax, thoracic duct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Horse
  • Donkey
  • thorax
  • thoracic duct