تأثیر استفاده از واکسن‌ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده‌ای و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز ‌

نویسندگان

1 دامپزشکی کل کشور

2 دانشگاه تهران

چکیده

کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی در طیور می‌باشد. از آنجایی که استفاده از داروهای ضد کوکسیدیایی یا واکسیناسیون به عنوان متداول‌ترین روش‌های پیشگیری از این بیماری مورد توجه می‌باشند، به منظور مقایسه تأثیر این روش‌ها در پیشگیری از بیماری، آزمایشی تجربی انجام شد. در این بررسی تعداد 960 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری Ross بطور تصادفی به هشت گروه آزمایشی مساوی تقسیم شده و در طول دوره آزمایش با جیره غذایی با فرمول یکسان تغذیه شد. به جیره غذایی دو گروه آزمایشی سوم و چهارم به ترتیب دو داروی سالینومایسین و دیکلازوریل اضافه گردید. جوجه‌های گروه‌های پنجم تا هشتم در سن پنج روزگی به ترتیب چهار واکسن Livacox Q، 5 Paracox، Livacox T و Iracox را همراه با آب آشامیدنی دریافت نمودند. جوجه‌های تمام گروه‌های آزمایشی به غیر از گروه اول ‌، در سن 26 روزگی و از راه دهانی با سوسپانسیون حاوی مخلوطی از چهارگونه ایمریای‌ ‌ماکیان آلوده شدند. از سن 28 روزگی، در هر هفته از تعداد 15 جوجه از هر گروه، نمونه خون تهیه و میزان بتاکاروتن، گلوبولین، آلبومین، نسبت آلبومین به گلوبولین، ویتامین‌A ، بتاکاروتن و پروتئین تام در سرم اندازه گیری گردید. یک هفته پس از ایجاد آلودگی تجربی، از هر گروه تعداد 6 قطعه جوجه انتخاب و شدت جراحات روده‌ای در آنها بررسی گردید. نتایج حاصل نشان دادند بیشترین مقدار ویتامین A در سرم مربوط به گروه‌های دریافت کننده دارو بوده، در گروه‌های دریافت کننده واکسن، میزان ویتامین A کمتر از گروه شاهد منفی (غیرآلوده) و گروه‌های دریافت کننده دارو بوده است. میزان بتاکاروتن سرم در گروه شاهد منفی بالاتر از گروه‌های آلوده شده بوده است. در مورد سایر پارامترهای بیوشیمیایی سرم اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نگردید. با توجه به بررسی انجام گرفته می‌توان نتیجه گرفت که مقادیر ویتامین A و بتاکاروتن می‌توانند به عنوان مهمترین پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF THE ADMINISTRATION OF ANTI-COCCIDIAL VACCINES AND DRUGS ON INTESTINAL LESIONS AND BIOCHEMICAL VA RI ABLES OF BROILER CHICKS CHALLENGED WITH EXPERIMENTAL COCCIDIOSIS

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Rajab 1
 • Mohammad Hasan Bozorgmehri Fard 2
 • Zohreh Khaki 2
 • Mehrdad Modirsanei 2
 • Bahram Shojadoost 2
 • Seyed Mohammad Mehdi Kiaei 2
چکیده [English]

Coccidiosis is one of the most important disease in poultry. Since using of anti-coccidial drugs or vaccination are considered as the most common preventive measures of this disease, an experiment was conducted to compare effectiveness of these methods. Nine hundred and sixty day-old male Ross broiler chicks were randomly assigned to eight treatments and fed with a corn-soybean meal basal diet during experimental period. Treatments 3 and 4 received salinomycin and diclazuril as coccidiostate, respectively, but did not immunize. Chicks in treatments 5 to 8 immunized with anti-coccidial vaccines (including Livacox Q, Paracox 5, Livacox T, and Iracox, respectively) by drinking water on 5 days of age. Chicks in all treatments except treatment 1 were inoculated with a suspension of four Eimeria species on 26 days of age. From 28 days of age, blood samples were taken on a weekly and serum concentrations of b-carotene, albumin, globulin, albumin to globulin ratio, vitamin A, and total protein were measured. One week post-challenged, 6 birds in each treatment were slaughtered and intestinal lesions were scored. The results indicated that the birds fed diets supplemented with salinomycine or diclazuril had the highest concentrations of vitamin A. Serum concentration of b-carotene was higher in negative control (non-infected) treatment. No significant differences were observed in relation to other serum biochemical values among treatments. It was concluded that serum concentrations of vitamin A and b-carotene could be considered as most important serum biochemical values in coccidian-infected broilers.
Key words: coccidiosis, coccidiostate, coccidial vaccine, biochemical values, broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biochemical values
 • broilers.
 • coccidial vaccine
 • coccidiosis
 • coccidiostate