مطالعه اثرات بافتی دوز مزمن سولفات مس بر برخی اندام‌های ماهی کپور معمولی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سولفات مس از آلایده‌های محیط آبی است.هدف از این مطالعه برسی تغییرات هیستو پاتولوژیکی سولفات مس بر روی اندام‌های مختلف ماهی کپور بوده است. در این مطالعه، برخی اندام‌های حیاتی ماهی کپور معمولی (با وزن تقریبی 100 گرم)، شامل آبشش، پوست، کبد، کلیه و گنادها، به منظور مشاهده تغییرات میکروسکوپی در مجاورت مزمن با سولفات مس بمیزان 1 0/0 میلی گرم در لیتر به مدت یکما ه و در دمای آب 1 ± 19 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از پایدار کردن بافت‌ها در فرمالین 10 در صد، مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. سپس مقاطع میکروسکوپی مربوطه توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرارگرفتند. مهمترین ضایعات کبدی شامل نکروز کانونی، واکوئله شدن، تغییرات پیکنوتیک و کاریورکسی در هسته هپاتوسیت‌ها، پرخونی و هجوم لنفوسیت‌ها در بافت همبندی کپسول کبدی بودند. ضایعات غدد جنسی شامل رسوب رنگدانه هموسیدرین و نفوذ سلول‌های آماسی بودند. در آبشش ادم، هیپر تروفی لاملاهای ثانویه، هیپرپلازی سلول‌های پوششی آبشش، چسبندگی لاملاهای ثانویه بیکدیگر، افزایش سلول‌های کلراید و مخاطی، پر خونی و حضور لنفوسیت‌ها مشاهده گردید. در بافت کلیه تغییرات نکروتیک لوله‌ها بخصوص در لوله‌های پروگزیمال قابل مشاهده بودند. با توجه به مشاهدات موجود در این مطالعه می‌توان ابراز داشت که در مورد ماهیانی که در مجاورت مزمن سولفات مس بمیزان 1 0 / 0 میلی گرم در لیتر به مدت یکماه قرار گرفتند، ضایعات بافتی فوق الذکر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF COPPER SULPHATE CHRONIC DOSES ON COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Mina Rostami
  • Mahdi Soltani
چکیده [English]

Copper sulfate is one of the most important pollutant in aquaculture systems. The aim of the present study was of the histopathological changes of some organs of common carp. copper sulphate can be considered as a toxic agent for fish.The effect of copper sulphate at 0. 0 1 mg/L as a constant bath was studied on Common carp (Cyprinus carpio) weighing about 100g. at 19±1°C for one month. Tissue samples of liver, gill, gonads and skin were obtained, fixed in 10% formalin, processed using routine histotechnique method and the 5 micron sections were stained with hematoxylin and eosin. Focal necrosis, vacuolation, picnosis, karyorrhexis of neuclear hepatocytes, infiltration of lymphocytes into connective tissue of liver and hyperemia were observed in liver samples. In the gonads tissue, inflam matory cells infiltrations and hemosiderin pigment were observed. There were, edema, hyperplasia, fusion of branchial cells, increased number of moucus and chloride cells observable in the gill sections. The main renal lesions were necrosis in proximal ducts. Accordingly, we can conclude that some tissue lesions occure in different organs of common carp after chronic exposure to copper sulfate (0. 0 1 mg/L).

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • copper sulfate
  • Histopathology