بررسی تنوع ژن انترفرن گاما در گوسفندان توده شال ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

انترفرن گاما سایتوکاینی است که نقش کلیدی در ایمنی ذاتی و اکتسابی دارد و توسط لمفوسیت‌های T فعال شده و سلول‌های کشنده طبیعی تولید می‌شود. ژن انترفرن گاما پلی مرف است و ارتباط بین‌هاپلوتیپ‌های ژن مذکور در گوسفند با ایجاد حساسیت و یا مقاومت نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش به اثبات رسیده است. در این مطالعه جهت ارزیابی تنوع ژن انترفرن گاما در جمعیت گوسفندان توده شال، 136 نمونه خون کامل اخذ شد. پس از استخراج DNA ژنومی، اگزون–3 ژن مذکور با کمک PCR افزوده گردید. پس از افزوده سازی، آنالیز حرکت دو رشته‌ای‌های نامتجانس و بررسی تغییرات ساختاری تک رشته‌ای روی نمونه‌های افزوده شده انجام گرفت. پنج الگوی متمایز در بررسی تغییرات ساختاری تک رشته‌ای اگزون–3 ژن انترفرن گاما مشخص گردید که از این تعداد سه الگو نمایانگر 3 آلل مختلف در این جمعیت بودند. اگرچه آنالیز حرکت دو رشته‌ای‌های نامتجانس، تمام نمونه‌ها را بصورت هوموزیگوت نشان داد، ولی بررسی تغییرات ساختاری تک رشته‌ای توانست 4/40 درصد هتروزیگوتی را در جمعیت مورد مطالعه نشان دهد. نتایج این مطالعه نشان دهنده پلی مرفیسم بالای ژن انترفرن گاما در گوسفندان شال بود و این گوسفندان بستری مناسب جهت ادامه مطالعات بنیادین و شناسایی ردیف‌های نوکلئوتیدی آلل‌های بدست آمده خواهند بود تا درک کامل تری از ارتباط این ژن با آلودگی به انگل‌ها و سایر عوامل بیماریزا به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON INTERFERON GAMMA GENE POLYMORPHISM IN SHAUL SHEEP

نویسندگان [English]

  • GHolam reza Nikbakht Brujeni
  • Seyed Mahdi Emam
  • Homayon Mahmoodzadeh
  • Neda Barjesteh
چکیده [English]

Interferon gamma (IFN-g) is a cytokine produced by activated T lymphocytes and natural killer cells. It plays an important role in innate and adaptive immunity. IFN-g gene is polymorphic and its haplotype has been associated with resistance to nematode infestations which are the most important parasites of domestic sheep worldwide. To evaluate IFN-g polymorphism in Iranian Shaul sheep population, 136 blood samples were collected. Genomic DNA were extracted and amplified by PCR using specific primers for exon 3 of IFN-g gene. After gene amplification, SSCP and Heteroduplex mobility analysis carried out on polyacrylamid gel. Five unique SSCP patterns were detected in this population which 3 of them represent 3 alleles. Although heteroduplex mobility analysis demonstrated that all samples were homozygous, SSCP could reveal heterozygosity at frequency of 40. 4% in the studied population. Data obtained from the present study have revealed that IFN-g gene was a highly polymorphic in Iranian Shaul ecotype. This will be useful to study host-pathogen interaction and to evaluate association between resistance or susceptibility to disease with IFN-g in this ecotype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene polymorphism
  • heteroduplex mobility analysis
  • interferon gamma
  • Shaul sheep
  • single strand conformation polymorphism analysis.