مطالعه رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولد

نویسندگان

دانشگاه شهیدچمران

چکیده

مطالعات معدودی در مورد رشد تکاملی بیضه نشخوارکنندگان وجود دارد ولی تا کنون گزارشی در مورد رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولد در دسترس نیست. بنابراین مطالعه حاضر بر روی 23 جنین بز که از کشتارگاه اهواز جمع آوری شده بود، انجام گرفت. پس از اندازه گیری طول فرق سر– دنبالچه ‌(CRL)‌ جنین‌ها، سن تقریبی آنها تعیین شد. بر پایه CRL، جنین‌ها به 6 گروه دسته بندی شدند. سپس بیضه‌ها خارج شده و پس از تثبیت، از آنها مقاطع بافتی به روش معمول، تهیه گردید و سپس مورد رنگ آمیزی (هماتوکسیلین–ائوزین و پاس) قرار گرفتند. نتایج بیومتری مشخص کرد که اختلاف معنی‌داری بین بیضه‌های چپ و راست وجود ندارد. نتایج مطالعات میکروسکوپیک نشان داد که تعداد سلول‌های سرتولی، تعداد سلول‌های جنسی، قطر طناب‌های جنسی و قطر سفید پرده بیضه طی روند تکاملی افزایش معنی‌داری یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPMENTAL STUDY OF PRENATAL GOAT TESTIS

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Fatahian dehkordy
  • Yazdan Mazahery
  • naeem Alboghobeish
  • reza Ranjbar
چکیده [English]

There are some reports about development of prenatal ruminants' testis. But there is not any report about it in goat; so the present study was performed on 23 goats fetuses collected from Ahvaz slaughterhouse. After measuring fetuses crown rump length (CRL), their approximate ages were determined. On the basis of the CRL, the fetuses were divided into 6 groups. Then testes were extruded out and fixed and tissue sections were prepared by routine procedures and then were stained with Hematoxylin and Eosin and Periodic Acid Schiff. The biometric results showed a reasonable increase in the number of sertoli cells and gonocytes, diameter of sex cord and tunica albuginea during the development age dependences. The number of sex cords in each microscopic field showed an increase first and decreased thereafter. There is no difference between prenatal goat testis developments with prenatal testicular stages in other ruminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Goat
  • gonocyte
  • sertoli cells
  • testis