اثر اسید‌های آلی و فرمالدئید بر مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی و کاهش آلودگی سالمونلایی دان

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاهش آلودگی میکروبی خوراک طیور می‌تواند به کاهش آلودگی میکروبی محصولات طیور در کشتارگاه کمک نماید. در این پژوهش اثر مخلوط تجاری اسیدهای آلی(سالکیل و فورمایسین)، فرمالین و گاز فرمالدئید بر مخاط روده جوجه‌های گوشتی، فلور میکروبی دستگاه گوارش و کاهش آلودگی سالمونلایی دان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی (راس308)، در 5 گروه با 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 قطعه جوجه تا 42 روزگی پرورش یافتند. گروه اول به عنوان شاهد با جیره پایه بدون افزودنی خوراکی، گروه‌های دوم تا پنجم به ترتیب 2/0 درصد سالکیل، 2/0 درصد فرمالین، 1/0 درصد فورمایسین و گاز فرمالدئید X1 در جیره پایه دریافت کردند. در مرحله» اول تحقیق تأثیر ضد سالمونلایی تیمارهای آزمایشی در خوراک بررسی شد. در مرحله دوم اثر تیمارهای آزمایشی بر مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی مطالعه گردید. فرمالین در کوتاه ترین مدت سالمونلا انتریتیدیس‌ ‌افزوده شده به خوراک را از بین برد. انواع پرزهای برگی و زبانی (01/0p<‌) در سن 28 روزگی، پرزهای پل مانند (05/0p<‌) در سنین 14 و 42 روزگی و تعداد پرزها در میدان دید در سنین 28 (01/0p<‌) و 42 (05/0p<‌) روزگی تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی بر ارتفاع پرز (01/0p<‌) در سن 14 روزگی، عمق کریپت(05/0p<‌) و نسبت ارتفاع به عرض پرز (05/0p<‌) در سن 28 روزگی تأثیر گذاشتند. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF ORGANIC ACIDS AND FORMALDEHYDE ON MORPHOLOGY OF BROILER INTESTINE AND SALMONELLA REDUCTION IN FEED

نویسندگان [English]

  • Bahram Qadyanloo
  • Shabanoh Rahimi
  • Mohammad. Amir Karimi Torshizi
چکیده [English]

Control of poultry feed microbial contamination could reduce carcass contamination at processing plants and resultin improvement of public health. In this study the effects of commercial blend of organic acids (Salkil® and Formycine®), formalin 37% and formaldehyde gas on morphology of intestinal mucosa and gut microflora in broilers were investigated. Three hundreds 1-d-old chicks (Ross 308) were randomly assigned to 5 groups with 4 replications of 15 birds. The first group was control and fed basal diet without supplemental of additives. The groups 2 to 5 fed diets treated by: 0. 2% Salkil, 0. 2% formalin, 0. 1% Formycine and formaldehyde gas throughout the experiment(d42). Among the experimental groups, formaldehyde destroyed Salmonella enteritidis of feed in short time. Number of tongue and leaf shape villi (p<0. 01) at the age of 28 days, ridge shape (p<0.05) at the ages of 14 and 42 days and number of villi per view field at the ages of 28 (p<0.01) and 42 (p<0.05) days were provided some visible evidence from the effect of diet regiment. Treatments had significant effects on the villus height (p<0.01) at the age of 14 days, depth of the crypts (p<0.05) and height/width ratio of the villus (p<0.05) at the age of 28 days.Villus heigth of chickens that received Formycine was also longer than other experimental groups through out the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • feed
  • Formaldehyde
  • Organic acids
  • Salmonella Enteritidis