تاثیر زمان جمع آوری تخمک از مجرای تخم بر تعداد، کیفیت و میزان لقاح آزمایشگاهی در خرگوش ‌

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى

2 دانشگاه تهران

چکیده

ارتقاء کیفیت و تولید تخمک جهت استفاده در تکنیک لقاح آزمایشگاهی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. د‌ر این مطالعه تاثیر زمان تخمک گیری و فاصله تزریق HCG تا برداشت تخمک از مجاری تخم، بر روی تعداد، کیفیت و لقاح پذیری تخمک خرگوش بررسی گردید. بر این اساس 62 سر خرگوش ماده بالغ، به طور تصادفی انتخاب و به هفت گروه تقسیم شدند. سوپراوولاسیون در آنها با تزریق ( PMSGiu/head 50) و ‌ (HCG iu/head45) انجام گرفت. و اسپرم مورد نیاز برای لقاح آزمایشگاهی، از دو سر نر بالغ بوسیله مهبل مصنوعی تهیه شد. درمجموع412 تخمک از خرگوش‌ها بدست آمد (متوسط 6/6 تخمک™ حیوان.) میانگین تعداد تخمک در 7 گروه به ترتیب 7/1±8/7 (1)، 8/2±3/5 (2)، 7/2±2/5 (3)، 8/2±6/7 (4)، 2±3/4 (5)، 4±3/7 (6) و 7/7±3/18(7) تخمک™ حیوان محاسبه گردید. بیشترین و کمترین تعداد تخمک مربوط به گروه‌های 7 و 5 بود که جمع آوری تخمک در آن‌ها به ترتیب در ساعت‌های 24-19 و 14-9 که به فاصله 30-23 ساعت پس از تزریق HCG انجام شده بود (‌01/0.)p< تعداد تخمک‌های گرید ‌ا‌ در 7 گروه به ترتیب 9/12، 1/8، 3/49، 2/26، 60، 2/18 و 8/54 درصد تعیین گردید و بیشترین اختلاف مربوط به گروه‌های اول، دوم و ششم نسبت به گروه‌های سوم، پنجم و هفتم و همچنین گروه چهارم با گروه هفتم (‌001/0p<‌) بود. در 27 مورد لقاح آزمایشگاهی که انجام گردید، از 223 تخمک تلقیح شده با اسپرم، 31درصد (69 تخمک) لقاح یافتند که به ترتیب 5/38، 6/15، 6/37، 0/11، 0/32، 0/42 و 100 درصد در بین هفت گروه مشاهده گردید. بیشترین اختلاف بین گروه هفتم با گروه‌های دوم و چهارم بود (‌001/0p<‌.) نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌کنند، بهترین زمان تخمک گیری در خرگوش آزمایشگاهی نژاد دوچ، بین ساعت 24- 19 و با فاصله زمانی 30-23 ساعت پس از تزریق HCG است که تخمک‌هایی با تعداد و لقاح پذیری بیشتری را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TIME EFFECT OF OOCYTE COLLECTION FROM OVIDUCT ON NUMBER AND QUALITY OF OOCYTE AND ITS EFFECT ON IN VITRO FERTILIZATION IN RABBIT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Motedayen 1
  • Fatemeh Toodehdejghan 1
  • Parviz Tajik 2
  • Zahra Zandieh 2
1
2
چکیده [English]

Quality and quantity of ovum are major determinants in invitro fertilization. The aim of the present study was to determine effect of the time of oocyte collection and also distance of HCG injection to oviduct flushing on the quantity, quality and fertilizing ability of rabbit oocyte. Accordingly, sixty two adult female rabbit selected and randomly allocated to seven groups. The rabbits were superovulated with PMSG (50 IU/head) followed by HCG (45 IU/head). Semen specimens were collected from two adult fertile male bucks using artificial vagina. Results showed, superovulation of 62 does yielded 412 oocytes (average 6. 6 oocyte/rabbit) and mean 7. 8±1. 7, 5. 3±2. 8, 5. 2±2. 7, 7. 6±2. 8, 4. 3±2, 7. 3±4 and 18. 3±7. 7 oocyte/animal for seven groups respectively. So, when flushing done after 23-30 hours of HCG injection and between hours of 19-24 of day, maximum oocyte were collected and in contrast the oocytes were minimum when flushing performed between hours of 9-14 of day at the same period, mean 18. 3 in contrast 4. 3 oocyte/rabbit respectively, this difference was significant (p<0. 01). In 7 groups value of grade A oocyte were 12. 9, 8. 1, 49. 3, 26. 2, 60. 0, 18. 2 and 54. 8 percent respectively, so the difference of the first, second and sixth groups with the third, fifth and seventh groups and also forth with seventh group were high significant (p<0. 001). From 223 oocytes were used for 27 times IVF experiments, %31 (n=69) of them were fertilized, so this value for 7 groups were 38. 5, 15. 6, 37. 6, 11. 0, 32. 0, 42. 0 and 100. 0 percent, respectively, and maximum significant difference was between seventh group with second and forth groups (p<0. 001). Results of this study proposed that the best time for oocyte collection is hours between 19-24 of day, together with 23-30 hours after HCG injection, which produce maximum number, and fertilizable oocyte in Dutch laboratory rabbit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in vitro fertilization
  • Rabbit
  • Superovulation