مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته‌های هیستو پاتولوژیک و بیوشیمیا‌یی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهیدباهنر

3 دانشگاه شیراز

4 آزاد

چکیده

داروهای بیهوشی استنشاقی به طور گسترده جهت بیهوشی عمومی در انسان و حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند.تقریباً 20 درصد از هلوتان در بیهوشی با این دارو از روش‌های اکسیداسیون واحیا متابولیزه می‌شود.15 عدد سگ سالم به طور اتفاقی به سه گروه تقسیم شدند(گروه1،2‌ و3.) همه حیوانات بوسیله داروی هالوتان تحت بیهوشی قرار گرفتند. در هر نوبت، بیهوشی در گروه اول آزمایش به مدت یک ساعت، در گروه دوم آزمایش به مدت 3 ساعت و در گروه سوم آزمایش به مدت 5 ساعت انجام گرفت تمامی بیهوشی ها با 48 فاصله در سه گروه مختلف (3Dو1D، 2D)تکرار شدند. نمونه‌های خون سیاهرگی جهت اندازه‌گیری ازت اوره خون و کراتنین سرم در هر سه گروه قبل از القاء بیهوشی( زمان صفر) 1، 3، 5 و 24 ساعت پس از بیهوشی از ورید وداج اخذ گردید . حیوانات هر گروه 72 ساعت پس از بیهوشی، با روش انسانی کشته شده و از کلیه های سمت راست و چپ جهت مشاهد ه اثرات پاتولوژیک هالوتان بر کلیه نمونه‌برداری شد. تفاوت معنی‌داری بین میزان ازت اوره خون و کراتینین در گروه یک در زمان‌های مختلف نمونه‌گیری در مقایسه با زمان صفر دیده نشد. در گروه های 2 و 3 میزان ازت اوره خون و کراتینین در زمان های 3، 5 و 24 بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه یک در نوبت سوم بیهوشی (3D05/0)p< افزایش یافت. در گروه 3 میزان ازت اوره خون و کراتینین یک ساعت بعد از بیهوشی در مقایسه با گروه 1 و 2 در نوبت سوم بیهوشی افزایش یافته بود(3D05/0.)p< مشاهده میکروسکوپیک کلیه‌ها نشان داد که در کلیه حیوانات گروه اول هیچگونه ضایعه پاتولوژیک وجود ندارد. در کلیه حیوانات گروه دوم و سوم نکروز حاد لوله‌های کلیه(‌ATN)، پرخونی در ناحیه مدولا مشاهده گردید. غشاء پایه در لوله هایی که دچار ATN شده بودند هنوز سالم بنظر می‌رسیدند و سلول های نکروزه به درون لومن لوله‌ها ریزش کرده بودند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تکرار بیهوشی با هالوتان در زمان های طولانی باعث آسیب های کلیوی و نهایتاً کاهش تصفیه گلومرولی و افزایش ازت اوره خون و کراتینین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF HALOTHANE ANESTHESIA ON THE DOG'S KIDNEY: HISTOPATHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL FINDINGS

نویسندگان [English]

  • Siyavosh Sharifi 1
  • Amin Derakhshanfar 2
  • Mehrdad Pourjafar 3
  • Ali Reza Habibi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Inhalant anaesthetics are used widely for producing general anaesthesia in animals and humans.. Approximately 20% of halothane uptake is metabolised via oxidative and reductive pathways during and following halothane anaesthesia in humans. Fifteen clinically healthy dogs were assigned in three groups (group 1, 2and 3) randomly. All dogs were anesthetized with halothane three times that was repeated 48 hours after the first anesthesia in all groups. Dogs in group one, two and three anesthetized for one, three and five hours respectively. All anesthesia were repeated every 48 hours as totally three anesthesia (D1, D2, and D3) were performed in each group. Jugular blood samples were obtained in 0 (before anesthesia), 1, 3, 5 and 24 hours after induction of anesthesia for measurement of BUN and Creatinin concentration. 72 hours after anesthesia, animals were euthanized and kidneys were removed for histopathological evaluation. No significant differences were observed in serum BUN and Creatinin concentration in group 1 in different sampling times compared with time 0 during study. In group 2 and 3 serum BUN and Creatinin were increased 3,5 and 24 hours compared to group 1 in third anesthesia (D3)(P<0.05).In group 3 serum BUN and Creatinin were increased 1 hours after anesthesia compared to group 1 and group 2 in third anesthesia(D3) (P<0.05). Microscopic findings revealed that there were not any pathological changes in group 1. However, kidneys of animals in group 2 and 3 were affected with acute tubular necrosis (ATN), medullary congestion and glomerular atrophy. Basement membrane of tubules with ATN appeared normal and necrotic cells were sloughed into the tubular lumens. The significant difference of BUN and Creatinin among the experiment groups revealed that long duration halothane anesthesia might be resulted in renal damage, decreased glomerular filtration rate and increased BUN and Creatinin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • Dog
  • Halothane
  • Kidney
  • nephrotoxicity