بررسی شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتیک در گاومیشهای کشتارشده ‌کشتارگاه شهر ارومیه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

آلودگی دام‌های اهلی به کیست هیداتیک از اهمیت بهداشتی و اقتصادی بالایی برخوردار است. د‌ر این مطالعه شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتیک در 547 رأس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 547 رأس گاومیش کشتارشده، 58 مورد (6/10درصد) آلوده به کیست هیداتیک بودند که از این تعداد میزان آلودگی اندام‌های ریه و کبد به ترتیب 45 رأس (5/77درصد) و 37 رأس (7/63درصد) بود. آلودگی در قلب و کلیه نیز هر کدام در 1 رأس (7/1درصد) وجود داشت. همچنین 24 رأس گاومیش (3/41درصد) دارای آلودگی توأCم در ریه و کبد بودند. اما طحال هیچیک از گاومیش‌های مورد مطالعه، آلوده به کیست هیداتیک نبود. حداکثر تعداد کیست در ریه و کبد‌های آلوده به ترتیب 52 و 81 عدد و حداقل این تعداد در هر دو اندام ریه و کبد 1 عدد بود. همچنین میانگین تعداد کیست در ریه و کبد‌های آلوده به ترتیب 11/5 و 87/3 عدد بود. در تنها موارد قلب و کلیه آلوده نیز به ترتیب 1 و 2 عدد کیست یافت شد. نتایج حاصل از آنالیز آماری هیچگونه اختلاف معنی‌داری را بین میزان شیوع آلودگی در دو جنس نر و ماده نشان نداد. در حالی‌که رابطه آماری معنی‌داری بین سن دام‌ها و میزان آلودگی مشاهده گردید (05/0<‌p) و بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی بالای 5 سال دیده شد. در این مطالعه رابطه معنی‌داری بین شدت آلودگی به کیست هیداتیک بر حسب میانگین تعداد کیست در دو جنس نر و ماده مشاهده نگردید. در حالی‌که اختلاف آماری معنی‌داری بین شدت آلودگی در گروه‌های سنی زیر 5/2 سال و دام‌های بالای 5 سال دیده شد (05/0p<‌.) ‌ ‌نتایج مطالعه حاضر نشانگر آلودگی بالای گاومیش‌ها به کیست هیداتیک می‌باشد. بنابراین نظارت و کنترل سا زمان‌های بهداشتی ذیربط ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREVALENCE AND INTENSITY STUDY OF HYDATIDOSIS IN SLAUGHTERED BUFFALOES IN URMIA CITY

نویسندگان [English]

  • Afshin Akhondzade Basti 1
  • Noor dahr Rokni 1
  • Bahador Hajimohamadi 2
  • Seyed SHamsodin Athari 2
  • Ali Misaghi 1
  • Hasan Gandomi Nasrabadi 1
1
2
چکیده [English]

The infection of food animals to hydatid cyst is a concern from economic and public health stand points. In this survey, the prevalence of hydatid cysts was studied in 547 buffaloes slaughtered at the slaughterhouse in Urmia. Samples from 58 cases (10. 6%) were infected to hydatid cysts. The infection rates of lung and liver were 45 cases (77. 5%) and 37 cases (63. 7%), respectively, while each heart and kidney samples, 1 case (1. 7%) was found infected. Also, 24 buffaloes (41. 3%) were infected both in lung and liver. However, none of the buffaloes studied had the spleen infected to hydatid cyst. The maximum cysts in the infected lungs and livers were 52 and 81, respectively. The minimum cysts in lungs and livers was 1. The average numbers cysts in the infected lungs and livers were number of 5. 11 and 3. 87, respectively In the only case, related to heart and kidney, there were 1 and 2 cysts respectively. Considering the prevalence rate, the results obtained from the statistical analysis did not show any significant difference between male and female sexes, whereas a significant statistical relation was observed between the age of buffaloes and the prevalence rate (p<0. 05). The age group above 5 years showed the highest level of infection. In this survey, there was no significant difference in the intensity of infection to hydatid cysts in males comparing to that of females. But a significant difference was found between the intensity of infection in age groups below 2. 5 years and the ones above 5 years (p<0. 05). In conclusion, the results revealed high infection to hydatid cyst in Iranian buffaloes, so more attention of related control organizations seems to be needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Hydatid cyst
  • Slaughterhouse
  • urmia.