آندوتوکسمی و مرگ ناشی از عفونت توام کلبسیلا پنومونیه‌ 1K با اشریشیا کلی‌ ‌آنتروپاتوژن در یک راس گوساله گوزن قرمز زیر گونه ی مارال

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

3 اداره کل حفاظت محیط زیست

چکیده

گوزن قرمز زیرگونه مارال یک گونه در معرض خطر می‌باشد. یافته مطالعه فعلی مربوط به یک رأس گوساله نر سه ماهه گوزن قرمز زیر گونه مارال ‌(Cervus elaphus maral) ‌است که در منطقه حفاظت شده ارسباران آذربایجان شرقی در مهر ماه 1385 تلف گردید. شش ساعت پس از مرگ در کالبدگشایی پرخونی لاشه همراه با ادم شدید در ریه‌ها، کبد و روده باریک بویژه ژوژنوم بارز بود. پس از برش دادن ریه‌ها، مقادیر فراوان مایع سروزی کف آلود صورتی رنگ از سطح برش و برونش‌ها خارج شد. در بررسی هیستوپاتولوژیک، ریه‌ها پرخون و در نواحی وسیعی از ریه آلوئل‌ها انباشته از اکسودای غنی از پروتئین بود. منظره میکروسکوپیک ریه‌ها نشانگر شوک ریوی ‌(Shock lung)‌ و ضایعه کبدی شامل پرخونی شدید با آثار جدا شدن سلول‌های کبدی از یکدیگر (‌Hepatocytes dissociation) و نکروز تکی Single cell necrosis(‌) در آنها بود. هیچگونه انگل خونی در داخل گلبول‌های قرمز مشاهده نشد. در کشت باکتریولوژیک کوکوباسیل‌های گرم منفی از کبد و ریه جداسازی گردید که با استفاده از آنتی سرم پلی والان و پلی 4 اختصاصی، ‌ ‌اشریشیا کلی‌ 20O و‌114O و کلبسیلا پنومونیه تیپ‌ 1K به ترتیب از کبد و ریه جدا شد. گزارش حاضر آندوتوکسمی و مرگ گوساله ی مارال، با سابقه عدم دریافت آغوز و استرس حمل و نقل را بیان می‌کند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها