آندوتوکسمی و مرگ ناشی از عفونت توام کلبسیلا پنومونیه‌ 1K با اشریشیا کلی‌ ‌آنتروپاتوژن در یک راس گوساله گوزن قرمز زیر گونه ی مارال

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

3 اداره کل حفاظت محیط زیست

چکیده

گوزن قرمز زیرگونه مارال یک گونه در معرض خطر می‌باشد. یافته مطالعه فعلی مربوط به یک رأس گوساله نر سه ماهه گوزن قرمز زیر گونه مارال ‌(Cervus elaphus maral) ‌است که در منطقه حفاظت شده ارسباران آذربایجان شرقی در مهر ماه 1385 تلف گردید. شش ساعت پس از مرگ در کالبدگشایی پرخونی لاشه همراه با ادم شدید در ریه‌ها، کبد و روده باریک بویژه ژوژنوم بارز بود. پس از برش دادن ریه‌ها، مقادیر فراوان مایع سروزی کف آلود صورتی رنگ از سطح برش و برونش‌ها خارج شد. در بررسی هیستوپاتولوژیک، ریه‌ها پرخون و در نواحی وسیعی از ریه آلوئل‌ها انباشته از اکسودای غنی از پروتئین بود. منظره میکروسکوپیک ریه‌ها نشانگر شوک ریوی ‌(Shock lung)‌ و ضایعه کبدی شامل پرخونی شدید با آثار جدا شدن سلول‌های کبدی از یکدیگر (‌Hepatocytes dissociation) و نکروز تکی Single cell necrosis(‌) در آنها بود. هیچگونه انگل خونی در داخل گلبول‌های قرمز مشاهده نشد. در کشت باکتریولوژیک کوکوباسیل‌های گرم منفی از کبد و ریه جداسازی گردید که با استفاده از آنتی سرم پلی والان و پلی 4 اختصاصی، ‌ ‌اشریشیا کلی‌ 20O و‌114O و کلبسیلا پنومونیه تیپ‌ 1K به ترتیب از کبد و ریه جدا شد. گزارش حاضر آندوتوکسمی و مرگ گوساله ی مارال، با سابقه عدم دریافت آغوز و استرس حمل و نقل را بیان می‌کند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENDOTOXEMIA AND DEATH CAUSED BY KLEBSIELLA PNEUMONIAE (K1) AND ENTEROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI IN A RED DEER CALF (CERVUS ELAPHUS MARAL)

نویسندگان [English]

 • Feridon Rezazadeh 1
 • Karimi Karimi 1
 • Amir Babak Sioofy Khojine 1
 • Javad Ashrafi halan 1
 • Taghi Zahraei Salehi 2
 • Javad Ghahari 3
چکیده [English]

A three month-old-male red deer calf (Cervus elaphus maral) was examined post mortem for the cause of death in Arasbaran preserved area in East Azerbaijan in September 2006. The main history of the case was the lack of colostrum intake after birth. The necropsy 6 hours after death, revealed severe general congestion especially in lungs and visceral organs (liver and jejunum). The cut surface of lungs was moist and bronchial lumina contained a large amount of frothy pinkish edema fluid. Diffuse congestion of lung and porteinous exudates was prominent in examination. Histopathological examination revealed shock lung and hepatocytes dissociation with single cell necrosis in liver. Microscopic examination was in line with shock lung and alveolar edema. No parasites were observed within red blood cells. Bacteriological cultures gave rise to gram negative cocoobacilli and further biochemical tests performed on isolated colonies revealed the presence of pure Escherichia coli in liver and Klebsiella pnemoniae in lung. Using serological tests, E. coli serotypes O20 and O114 and Klebsiella pnemoniae serotype K1 were identified in purified bacterial cultures. This report presents endotoxemia and death in a red deer calf with lack of colostrum intake and transportation stress history.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cervus elaphus maral
 • endotoxemia.
 • Escherichia coli
 • klebsiella pneumoniae
 • pneumoenteritis