بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی

نویسندگان

چکیده

تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که در دامپزشکی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه حاضر بمنظور بررسی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالیانجام گردید. در مجموع 90 نمونه شیر در 5 روز متوالیاز محصولات 6 شرکت عمده تولید کننده شیر پاستوریزه جمع آوری گردید. بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین از شیر استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با آشکارساز UV تعیین مقدار شدند. بقایای تتراسایکلین ها در 7 نمونه شیر (8/ 7%) حضور داشت. مقدار اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در همه نمونه ها کمتر از میزان حد مجاز ( ppb 100)به دست آمد. با وجود این، در یک نمونه شیر مجموع بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بالاتر از حد مجاز (ppb138)بدست آمد. بنابراین باتوجه به حضور بقایای تتراسایکلینها در تعدادی از نمونه های شیر، نیاز به مطالعات گسترده تر و نظارت بیشتر در این زمینه احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ACross-Sectional Study on Oxytetracycline and Tetracycline Residues in Pasteurized Milk Supplied in Tehran by an HPLC Method

نویسندگان [English]

  • ali rasooli
  • Zohre Abdolmaleki
  • Saeid Bokaei
  • Abolfazl Kamkar
  • Gholamreza Shams
چکیده [English]

Tetracyclines (TCs) are broad-spectrum antibiotics that are used widely in veterinary medicine. The present study was carried out to trace the residues of oxytetracycline (OTC) and tetracycline (TC) in pasteurized milk that is marketed in Tehran with the use of a High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Ninety milk samples were collected during five sequential days from the products of six major dairy companies. OTC and TC residues were extracted and quantified by an HPLC method with an ultraviolet radiation detector. TC residues were found in seven (7.8%) milk samples. The OTC and TC in almost all samples were lower than 100 ppb (parts per billion), which is the maximum residue level advised. However, the total residue of OTC and TC in one milk sample was 138.8 ppb. In conclusion, due to the presence of a significant amount of TC residues in a number of milk samples, more studies and further supervision of the quality of milk products are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HPLC
  • Milk
  • residue
  • Tehran.
  • tetracyclines