بررسی اثر زمان حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی بر رشد و عملکرد اقتصادی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه پرورش و تولید طیور،دانشگاه تربیت مدرس

2 واحد تحقیق و توسعه شرکت زربال

چکیده

نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی در جیره های طیور از دو منبع مواد اولیه غذایی و مکمل ها تأمین می شود . در تغذیه کاربردی طیور ، سهم مواد اولیه غذایی در تأمین این نیاز ها یه حساب نمی آید . لذا به منظور بررسی اثر مدت زمان مصرف مکمل‌های ویتامینی و معدنی جیره، بر عملکرد رشد و اقتصادی، آزمایشی با 450 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه (راس 308)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 5 تکرار به مدت 42 روز انجام شد. پرندگان کلیه گروه‌ها در هفته اول با جیره‌ای بر پایه ذرت و سویا و با سطوح رایج مکمل‌های ویتامینی و معدنی (25/0درصد برای هر کدام) پرورش داده شدند. سپس گروه‌های آزمایشی 1 الی 6، بر اساس زمان حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی از جیره آن‌ها، به ترتیب به مدت یک الی شش هفته از دان دارای مکمل تغذیه نمودند. نتایج نشان داد که حذف مکمل‌ها از 7، 14 و 21 روزگی، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک روزانه را کاهش داد و همچنین باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی گردید (01/0.)p< اما حذف از 28 و 35 روزگی، اثر معنی‌داری روی عملکرد نداشت (05/0.)p> وزن نسبی بورس، طحال، چربی محوطه بطنی و بازده لاشه اختلاف معنی‌داری نیز در گروه‌های مختلف نداشت (05/0p>‌.) در مجموع، نتایج این آزمایش با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی نشان داد که حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی در هفته آخر دوره پرورش بدون اثر سوء بر عملکرد رشد، باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF VITAMIN AND MINERAL PERMIXES WITHERAWAL TIME ON GROWTH AND ECONOMIC PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Siamak Siahpour 1
  • Mohammad Amir Krimi Torshizi 1
  • Farid Shariatmadari 1
  • Fereydon Niknafs 2
چکیده [English]

Poultry requirments for vitamins and minerals are met from two sources feed ingredients and
premixes.In practical poultry nutrition, the role of feed ingredients is over looked. This experiment
was conducted to evaluate the effects of the time of vitamin and mineral premixes withdrawal on
growth and economic performance of broilers. Four hundred and fifty, one day-old male broiler
chickens (Ross 308) were used in a completely randomized design with 6 treatments of 5 replicates.
Chicks were fed on a common starter diet formulated based on corn and soybean meal, with common
vitamin and mineral premix (VMP) levels (0. 25 % each) for the first week. Then, the treatments 1 to
6 were constructed, on the basis of withdrawal time of VMP, in a way that treatment numbers were
represented the number of weeks fed on VMP supplemented diet. The results showed that VMP
withdrawal from 7, 14 and 21 days of age decreased daily weight gain and feed intake significantly
(p<0. 01), and impaired feed efficiency (p<0. 01). While VMPwithdrawal from day 28 and day 35, did
not influence weight gain, feed intake and feed efficiency. Relative weights of abdominal fat, bursa of
fabricius and spleen, and carcass yields were not influenced by VMPwithdrawal. The overall results
of the present study, considering economical aspects showed that the removal of vitamin and trace
mineral supplements from 7 days prior to slaughter can reduce production costs without negative
consequences on growth performance of broiler chickens

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • economic
  • Growth
  • vitamin and mineral premixes