بررسی اثر زمان حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی بر رشد و عملکرد اقتصادی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی

4 جگروه ایمینو لوژی، موسسه حقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

امنیت زیستی در تولید جوجه‌های گوشتی اهمیت بسیار زیادی دارد ولی حفظ آن سخت و غیر ممکن است. بنابراین، بهبود در عملکرد سیستم ایمنی می‌تواند بیماری‌ها را در جوجه‌ها کنترل نماید. اثر شش سطح عصاره روغنی بره موم (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلیگرم بره موم در کیلوگرم خوراک) بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی علیه ویروس نیوکاسل با استفاده از طرح کاملا تصادفی با 360 جوجه (میانگین وزن 94 گرم) یکروزه گوشتی تجارتی (آرین) مورد مطالعه قرار گرفت. میزان آنتی بادی خون علیه ویروس نیوکاسل (تست HI)، وزن غده تیموس، بورس فابریسیوس و در صد لنفوسیت‌ها برای یک دوره 42 روزه اندازه‌گیری شد و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح بره موم، میزان آنتی بادی خون نیز بطور معنی داری (05/0‌p<‌) افزایش یافت و در سطح 250 میلیگرم، تیتر آنتی بادی در 42 روزگی نسبت به شاهد (42/6 تیتر) به 42/10 تیتر رسید. وزن تیموس نیز با افزایش سطح بره موم بطور معنی داری (05/0‌p<‌) افزایش یافت و در سطح 250 میلیگرم در مقایسه با شاهد (47/8 گرم) به 54/14 گرم رسید. وزن بورس فابریسیوس از 42/2 گرم در گروه شاهد به 62/4 گرم در سطح 250 میلیگرم بره موم افزایش یافت و این اختلاف از نظر آماری معنی دار (05/0‌p<‌) بود. سطوح 200 و 250 میلیگرم بره موم نسبت به شاهد (93/48 درصد) به ترتیب 18/50 و 24/51 درصد بطور معنی داری (05/0‌p<‌) موجب افزایش لنفوسیت‌ها شد. نتایج کلی نشان داد که مصرف بره موم از سطح 50 تا 250 میلیگرم در کیلوگرم خوراک موجب بهبود در کارآیی سیستم ایمنی برای ایمن سازی جوجه‌های گوشتی علیه ویروس نیوکاسل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OFDIFFERENTLEVELS OFOIL-EXTRACTED PROPOLIS ON IMMUNE SYSTEM OFBROILER CHICKS AGAINSTNEWCASTLE VIRUS

نویسندگان [English]

  • Mahmood Haghighian Roudsari 1
  • Seyed Mozafar Mehdizadeh-Taklimi 2
  • Farzad Bagherzadeh-Kasmani 3
  • Hoshang Lotfelahian 2
  • Seyed Fatemeh Mosavi 4
  • Seyed Abdolhoseyn Abolghasemi 1
چکیده [English]

Biosecurity in the production of broiler chickens is very important but it is hard or even impossible to maintain; hence, promotion of immune responses could control diseases in chickens. At present study, the effect of six levels of oil-extracted propolis (0, 50, 100, 150, 200 and 250 mg/kg ration) on immune system against Newcastle virus was studied using a completely randomized design with 360 chickens. Blood antibody ratio against the Newcastle virus (HI test), the weight of thymus, bursa fabricius and the percentage of lymphocytes were measured for a period of 42 days and the data were analyzed. The results indicated that the rate of antibody has significantly (p<0.05) increased with an increase in the amount of propolis in diets and with the levels of 250 mg/kg ration the antibody rose to 10.42 titre at the age of 42 compare to control (6.42). The weight of thymus gland also increased significantly (p<0.05) with the increase in the levels of propolis and at the levels of 250 mg/kg in ration, weight of thymus increased up to 14.54g in compared to control (8.47 g). Similarly the weight of bursa fabricius significantly increased (p<0.05) from 2.42 g in control to 4.62 g in 250 mg propolis/kg of ration (p<0.05). Intake of 200 and 250 mg propolis/kg of ration has significantly increased the lymphocytes to the levels of 50.18 and 51.25 percent compared to the control (48.93 %), respectively. Results indicate that the efficiency of immune-system for immunizing of broiler chickens against Newcastle virus has been promoted using 50 up to 250 mg of propolis per kg of ration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler.
  • immune-system
  • Newcastle virus
  • propolis