بقاء و رشد رویان‌های 8 سلولی موش پس از منجمد نمودن سریع در دو سرما محافظ حاوی گلیسرول– سوکروز و اتیلن گلیکول–فایکول–سوکروز

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 گروه فیزیو لوژی جانوری

3 فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور

4 علوم درمانگا هی

چکیده

‌ذخیره و نگهداری طولانی مدت رویان پستانداران از مدت‌ها قبل شناخته شده است. امروزه انجماد ونگهداری گامت و رویان ابزاری مناسب برای حفظ صفات ژنتیکی حیوانات آزمایشگاهی، گونه‌های کمیاب و در معرض انقراض محسوب می‌شود و این سلول‌های منجمد، جایگزین با ارزشی برای کلنی حیوانات پرورشی فعال می‌باشند. هدف ازانجام این مطالعه، بررسی اثر انجماد شیشه‌ای ویتریفیکاسیون، با استفاده از سرمامحافظ‌های گلیسرول — سوکروز ‌(GS)‌ و اتیلن گلیکول — فیکول– سوکروز ‌)40(EFS بر روی بقاء رویان‌های مرحله 8 سلولی و مورولا در موش آزمایشگاهی بود. تعداد 81 سر موش ماده بالغ نژاد NMRI بعد از ازدیاد تخمک گذاری با PMSG و تزریق HCG جفت اندازی شدند و تعداد 351 رویان بدست آمد، که 258 عدد (5/73 درصد) از آن‌ها در مراحل 8‌ سلولی و مورولا بودند. تعداد 188رویان 8 سلولی و مرولا به قطره‌های حاوی سرمامحافظ‌های گلیسرول ‌ — سوکروز و ‌ 40EFS منتقل شدند. بعد از آن به طور متوسط 4 رویان در هر نی قرار داده شد و انتهای نی‌ها مسدود گردید. سپس طی دو مرحله با استفاده از بخار نیتروژن مایع سرد و سپس غوطه وری در نیتروژن مایع تا دمای منهای ‌196 درجه سانتیگراد سرد شدند. یک تا سه ماه بعد رویان‌ها ذوب، بازیافت و کشت داده شدند. میزان بازیافت رویان‌های گروهEFS، (90 درصد) بیشتر ازاین مقدار در گروه ( GS85 ‌درصد)‌ محاسبه گردید. همچنین میزان بقاء و تکوین رویان‌ها به مرحله بعدی، بلاستوسیستی، در سرمامحافظ 40EFS(7/53درصد) نسبت به سرمامحافظ‌ GS(6/19درصد) اختلاف معنی‌دار داشت (001/0(p<‌ با این حال گروه EFS در مقایسه با رویان‌های تازه ،غیر منجمد، که درصد تکوین به مرحله» بلاستوسیت در آن‌ها 6/68درصد بود اختلاف معنی داری نداشت (05/0.(p> ولی این میزان با گروه GS اختلاف معنی‌داری را نشان داد (001/0 p<‌.) بطور کلی نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می‌دهند که ویتریفیکاسیون رویان‌های 8 سلولی و مورولای موش نژاد NMRI با استفاده از سرمامحافظ ‌40EFS روشی مناسب، آسان و مقرون به صرفه جهت ذخیره سازی و نگهداری این رویان‌ها در حالت انجماد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVIVALAND DEVELOPMENTOFMOUSE 8-CELLS EMBRYOS AFTER VITRIFICATION IN GLYCEROLSUCROSE AND ETHYLEN GLYCOLBASED SOLUTIONS

نویسندگان [English]

  • parviz tajik 1
  • Mohammad Hasan Motedayyen 1
  • Habibollah Nazem 2
  • Ali Mohammadpor 3
  • Parviz tajik 4
چکیده [English]

Nowadays gamete and embryo freezing is an appropriate approach for preserving of genetic traits in laboratory animals, rare and endangered species. Frozen cells are suitable replace for actively breeding animals colony. The aim of this study was to perserve laboratory mouse embryo, using vitrification method and comparing effect of two cryoprotectants, glycerol-sucrose(GS) and ethylene glycol-ficoll-sucrose (EFS40) on 8-cells and morula stage embryos of the mouse. Following mice superovulation 258(73.5%) out of 351 embryos were in 8-cell and moroula stages. 188 morphologically intact embryos were exposed in the GS and EFS40 drops and then each 4 of them transferred to one special micro tube and after ends sealing, finally were cooled up to-196°C with liquid nitrogen vapors and immediately plunged into liquid nitrogen. One to three months later, embryos were thawed, recovered and cultured. The recovery rate of post-thawing embryos from EFS group (90%) was more than percentage of embryos recoverd from GS (85%)group. In also survival rate of embryos undergoing further cleavage post-culturing to blastocyte stage, from EFS and GS groups were 53/7% and 19/6% respectively. This difference was significant at p<0.001. However diffrence between EFS group with fresh embryos, un-frozen embryos, for achieve to blastocytes stage which was 68/6% for secound group, wasn’t significant (p<0.05), but this item was singnificant
between fresh embryo ang GS groups (p<0.001) Generlly results of our study show that, use of
vitrification of 8-cell and morula NMRI mouse strain embryos using EFS as cryoprotectant is a
suitable, easy and economical method for preservation of mouse embryos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cryoprotectant
  • mouse cryopreservation
  • mouse embryo
  • super ovulation.
  • vitrification