بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور معمولی ‌(Cyprinus carpio) ‌

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 'گروه بهداشت و مواد غذایی و آبزیان

3 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ضایعات جلدی در ماهیان ناشی از عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی و عوامل مکانیکی و شیمیایی بسیار شایع است،‌که این عوامل باعث پیشرفت سریع عفونت و مرگ ماهیان می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه، تأثیر حمام دراز مدت سولفات روی با دوزهای 15 و 23 قسمت در میلیون‌ (ppm)‌ برای التیام ضایعات جلدی ناشی از برش جراحی در ماهی کپور است. در این مطالعه تعداد 210 عدد ماهی کپور با نمک 3 درصد به مدت 15 دقیقه ضدعفونی گردیدند. در تمامی ماهیان تحت آزمایش ابتداء یک برش به طول 5/1 سانتیمتر و به عمق 2 میلیمتر در قسمت پشتی و در سمت چپ ماهیان ایجاد گردید. سپس ماهیان به 3 گروه 70 تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد و دو گروه دیگر به عنوان گروه‌های تحت درمان با دوزهای 15 و‌ppm 23 در نظر گرفته شدند. در طول مدت تحقیق، در روزهای 1، 2، 3، 5، 7، 10، 14و 21 آزمایش و در هر مرحله تعداد 7 عدد ماهی را از هرگروه به صورت تصادفی انتخاب نموده و از محل ضایعه نمونه‌های بافتی تهیه گردید. نتایج مطالعه هیستوپاتولوژیک روند التیام در ضایعات، نشان داد که بازسازی بافت پوششی در دومین روز آزمایش در تمام گروه‌ها آغاز و در هفتمین روز آزمایش در تمام گروه‌ها کامل شده بود. در گروه 2 نسبت به گروه شاهد و گروه 1 روند التیام به ویژه تشکیل بافت جوانه‌ای زودتر آغاز شده و سریع تر کامل گردیده بود. در مجموع نتایج حاصله از بررسی‌های بالینی و هیستوپاتولوژیک مشخص نمود، سولفات روی به روش حمام به صورت محدود و تنها در شاخص‌های مرتبط با تشکیل بافت همبند در روند التیام زخم‌های جلدی ماهی تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLINICALAND PATHOLOGICALSTUDYOFLONG TERM BATH OFZINC SULFATE ON CUTANEOUS HEALINGIN COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Amjad Baloch 1
  • Davar Shahsavani 2
  • Mohsen Maleki 3
چکیده [English]

Cutaneous lesions in fishes due to viral, bacterial, parasitic, mechanical and chemical agents are very common, leading to severe infection and high mortality. The aim of this research was to investigate the effect of long term bath of zinc sulfate (15 and 23 ppm), healing of cutaneous lesions caused by surgical incision in carps. In this study, 210 carps were disinfected by 3% salt solution for 15 minutes. In each fish, an incision of 1.5 cm long and 2 mm deep was made on the left dorsal side.The fishes were then randomly divided into 3 groups, 70 fishes in each group. One group served as the control, and the other two groups were considered as the test groups which treated with 15 and 23 ppm of zinc sulfate respectively. During the study, at days 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 and 21, 7 fishes were randomly selected and tissue samples were prepared from incision site. Histopathological examination revealed that regeneration process of epithelial tissue was started at day 2 and was completed at day 7 in all fishes. However the healing process in group 2, particularly the formation granulation tissue, was started and completed earlier than group 1 and the control group. According to the results of clinical assessment and histopathology, it is concluded that long term bath of zinc sulfate has positive effects on fibroplasia during the healing process of cutaneous lesions

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Healing
  • lesion
  • zinc sulfate.