شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP

نویسندگان

گروه انگل شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انگل سارکوسیست، یکی از مهمترین تک یاخته های متعلق به شاخه اپی کمپلسا (Apicomplexa) می باشد که در بین حیوانات خونگرم درکلیه نقاط جهان شایع است. در مطالعه حاضر با استفاده از تکثیر قطعه ژن S rRNA18 و برش آنزیمی، گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ مورد شناسایی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا کیست‌های ماکروسکوپی سارکوسیستیس از عضلات مری و عضلات بین دنده‌ای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهریار جمع آوری شدند. سپس DNA انگل با روش فنل – کلروفرم استخراج شد و قطعه ژن 18S rRNA با استفاده از پرایمر طراحی شده به روش PCR تکثیر شد. در نهایت این قطعه با آنزیم‌های MsPI و MboI برش داده شد. با توجه به مشخصات باندهای برش شده با آنزیم، تمامی نمونه‌ها سارکوسیستیس ژیگانتیه آ‌ ‌تعیین شدند. این اولین گزارش تشخیص مولکولی‌ ‌سارکوسیستیس ژیگانتیه آ‌ ‌در ایران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF SARCOCYSTIS GIGANTEA BY PCR- RFLP

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Dalimi
  • Fatemeh Jalosian
  • Frid Tahvildar Biderouni
  • Fatemeh Gaffarifar
چکیده [English]

Sarcocyst is one of the most important protozoa belonged to apicomplexa. This parasite is prevalent
among warm blooded animals throughout the world. In the present work, Sarcocystis gigantea was
identified by amplification of 18S rRNA gene using PCR- RFLP. In this regard macroscopic cysts of
sarcocystis were collected from esophagus and intra costal muscles of sheep in Shahriar
slaughterhouse. Then genomic DNA of the parasites was extracted from specimens using phenolchloroform
method. 18S rRNA gene was amplified with specific primers. For RFLP two restricted
enzymes of MspI and MobI were used and the patterns were analyzed accordingly. According to the
resulted band, all the specimens were identified as Sarcocystis gigantea. This is the first report of
molecular identification of Sacrocystis gigantea in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran.
  • PCR-RFLP
  • Sarcocystis gigantea
  • sheep