شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP

نویسندگان

گروه انگل شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انگل سارکوسیست، یکی از مهمترین تک یاخته های متعلق به شاخه اپی کمپلسا (Apicomplexa) می باشد که در بین حیوانات خونگرم درکلیه نقاط جهان شایع است. در مطالعه حاضر با استفاده از تکثیر قطعه ژن S rRNA18 و برش آنزیمی، گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ مورد شناسایی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا کیست‌های ماکروسکوپی سارکوسیستیس از عضلات مری و عضلات بین دنده‌ای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهریار جمع آوری شدند. سپس DNA انگل با روش فنل – کلروفرم استخراج شد و قطعه ژن 18S rRNA با استفاده از پرایمر طراحی شده به روش PCR تکثیر شد. در نهایت این قطعه با آنزیم‌های MsPI و MboI برش داده شد. با توجه به مشخصات باندهای برش شده با آنزیم، تمامی نمونه‌ها سارکوسیستیس ژیگانتیه آ‌ ‌تعیین شدند. این اولین گزارش تشخیص مولکولی‌ ‌سارکوسیستیس ژیگانتیه آ‌ ‌در ایران است

کلیدواژه‌ها