سنجش حضور آفلاتوکسین ‌1M در نمونه‌های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگ

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بخش زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

آفلاتوکسین ‌1M در مقایسه با سایر مایکوتوکسین‌ها به میزان بیشتری در شیر و فراورده‌های شیری یافت می‌شود. فرآورده‌های شیری از جمله آغوز نیز در صورت تغذیه دام‌های شیری از جیره‌های آلوده به آفلاتوکسین ‌1B به این سم آلوده می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت حضور و میزان آفلاتوکسین ‌1Mدر نمونههای آغوز لیوفیلیزه و اسپری دراینگ تهیه شده ازیکی از گاوداری‌های اطراف تهران صورت گرفت.در این مطالعه از آزمایش الایزای رقابتی جهت تشخیص آفلاتوکسین ‌ 1M برروی 25 نمونه آغوز استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که 76 درصد نمونه‌های آغوز به آفلاتوکسین ‌ 1M آلوده بوده و محدوده آلودگی بین 16 تا 1176 نانوگرم در لیتر قرار داشت .میانگین آفلاتوکسین ‌1M آغوز در این مطالعه 37/213 نانوگرم در لیتر بود. در 92 درصد از نمونه‌های آلوده، میزان سم بالاتر از حد استاندارد 50 نانو گرم در لیتر (استاندارد اتحادیه اروپا) و 4 درصدبالای حد استاندارد 500 نانو گرم در لیتر (آمریکا) بود. با توجه به مخاطرات مهم ناشی از آفلاتوکسین برای سلامتی انسان و آلودگی درصدی از نمونه‌های آغوز مورد مطالعه، انجام مطالعات گسترده جهت تشخیص آلودگی به آفلاتوکسین در نمونه‌های آغوز در کشور توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTION OFAFLATOXIN M1 IN SPRAYDRIED AND LYOPHILIZE BOVINE COLOSTRUM PRODUCTS

نویسندگان [English]

  • َAbolfazl Kamkar 1
  • Mohammad Rabbani 2
  • Ashkan Jebelli Javan 3
  • Mohammad Reza Mokhber- Dezfuli 4
  • Fereydon Rezazadeh 5
چکیده [English]

Aflatoxin M1 (AFM1) is an important mycotoxin frequently found in milk and dairy products.
Dairy products and colostrum may be contaminated by aflatoxin M1 when dairy cattle have fed with
aflatoxin B1-contaminated feeds. This study was undertaken in a dairy farm around Tehran province
to determine the presence and level of aflatoxin M1 (AFM1) in spray dried and lyophilized colostrum
samples. In this study, 25 spray dried and lyophilized colostrum samples were analyzed using
competitive ELISAfor determining the presence and levels of AFM1. AFM1 was found in 76% of the
colostrum samples. The range of contamination level was 16 ng/l to 1176 ng/l, (mean value was 213.37
ng /l). Ninety two percent of the contaminated samples exceeded the maximum acceptable levels (50
ng/l, EU standard) and 8% exceeded 500 ng/l. Due to human health hazard and high occurrence of
AFM1 in colostrum samples, monitoring programs should be more extensive and frequent in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aflatoxin M1
  • Colostrum
  • ELISA.