سنجش حضور آفلاتوکسین ‌1M در نمونه‌های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگ

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بخش زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

آفلاتوکسین ‌1M در مقایسه با سایر مایکوتوکسین‌ها به میزان بیشتری در شیر و فراورده‌های شیری یافت می‌شود. فرآورده‌های شیری از جمله آغوز نیز در صورت تغذیه دام‌های شیری از جیره‌های آلوده به آفلاتوکسین ‌1B به این سم آلوده می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت حضور و میزان آفلاتوکسین ‌1Mدر نمونههای آغوز لیوفیلیزه و اسپری دراینگ تهیه شده ازیکی از گاوداری‌های اطراف تهران صورت گرفت.در این مطالعه از آزمایش الایزای رقابتی جهت تشخیص آفلاتوکسین ‌ 1M برروی 25 نمونه آغوز استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که 76 درصد نمونه‌های آغوز به آفلاتوکسین ‌ 1M آلوده بوده و محدوده آلودگی بین 16 تا 1176 نانوگرم در لیتر قرار داشت .میانگین آفلاتوکسین ‌1M آغوز در این مطالعه 37/213 نانوگرم در لیتر بود. در 92 درصد از نمونه‌های آلوده، میزان سم بالاتر از حد استاندارد 50 نانو گرم در لیتر (استاندارد اتحادیه اروپا) و 4 درصدبالای حد استاندارد 500 نانو گرم در لیتر (آمریکا) بود. با توجه به مخاطرات مهم ناشی از آفلاتوکسین برای سلامتی انسان و آلودگی درصدی از نمونه‌های آغوز مورد مطالعه، انجام مطالعات گسترده جهت تشخیص آلودگی به آفلاتوکسین در نمونه‌های آغوز در کشور توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها