بررسی اثر ضد باکتریایی ماربوفلوکساسین بر روی عوامل باکتریایی مولد ورم پستان بالینی گاو شیری در خارج از بدن

نویسندگان

1 بخش میکروبشناسی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شیراز

چکیده

ورم پستان التهاب غده پستانی است و میکروارگانیسم‌های مختلفی عامل ایجادکننده آن می‌باشند. تاکنون مواد ضد میکروبی گوناگونی در درمان ورم پستان ارزیابی گردیده‌اند. بروز مقاومت پاتوژن‌های مربوطه در برابر آنتی بیوتیک‌های متداول زیاد می‌باشد، لذا در این تحقیق تاثیر یک فلوروکوئینولون بر روی باکتری‌های جدا شده از موارد ورم پستان بالینی بررسی گردید. از 73 گاو مبتلا به ورم پستان بالینی در 28 گاوداری اطراف شیراز نمونه شیر اخذ گردید. از 54 مورد باکتری جدا شده به ترتیب استافیلوکوکوس آرئوس‌ ‌(5/31درصد)، استرپتوکوکوس آگالاکتیه‌ ‌(1/24درصد)، اشریشیاکلی‌ ‌(5/18درصد)، استرپتوکوکس دیس گالاکتیه‌ ‌(3/9درصد)، کورینه باکتریوم بوویس‌ ‌(3/9درصد)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌ ‌(7/3درصد) و پسودوموناس آئروجینوزا‌ ‌(7/3درصد) شناسائی شدند. آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار از دیسک (روش کربی– بوئر) بر روی تمام باکتری‌های جدا شده انجام گرفت. مقادیر ‌ MIC و ‌ MBC برای باکتری‌های حساس نیز تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد که تمام باکتری‌ها نسبت به ماربوفلوکساسین حساس بوده ولی حساسیت آن‌ها نسبت به سایر آنتی بیوتیک‌ها از صفر تا 1/94 درصد متغیر می‌باشد. میزان MIC و MBCماربوفلوکساسین برای استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکینه‌ ‌و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌ ‌به ترتیب در محدوده‌های 2/0 تا 56/1 و 8/0 تا 25/6 میکروگرم در میلی لیتر بود که نشان دهنده حساسیت بالای این باکتری‌ها نسبت به ماربوفلوکساسین و دارا بودن خاصیت باکتری کشی مناسب آن می‌باشد. با توجه به این‌که باکتری‌های فوق حساسیت بالایی به آنتی بیوتیک‌های خانواده فلوروکوئینولون‌ها خصوصاً ماربوفلوکساسین نشان دادند، بنابراین ترکیبات فوق می‌توانند علیه عوامل ایجاد کننده ورم پستان موثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IN VITRO ANTIBACTERIALEFFECTS OF MARBOFLOXACIN ON MICROORGANISMS CAUSING MASTITIS IN COWS

نویسندگان [English]

  • hamid vajaian 1
  • Hamid Rajaian 1
  • Iraj Mansourian Tabaee 2
  • Abolfazl Saeedzadeh 1
چکیده [English]

Mastitis, inflammatory disease of mammary glands, can be caused by various microorganisms.
Many antimicrobial agents have been evaluated to combat the causative agents. Development of
resistance in pathogens against conventional antibiotics may be high; hence at present study in vitro
efficacy of a new fluoroquinolone antibiotic (marbofloxacin) against isolated pathogens from clinical
mastitis was examined. Milk samples (73) were taken from 28 dairy farms around Shiraz.
Staphylococcus aureus (24.1%), Escherichia coli (18.1%), Streptococcus dysgalactiae (9.3%),
Corynebacterium bovis (9.3%), Staphylococcus epidermidis (3.7%) and Pseudomonas aeruginosa
(3.7%) were identified among 54 bacterial isolates. Antibiotic sensitivity test (Kirby-Bauer method)
was carried out for marbofloxacin, enrofloxacin, gentamicin, penicillin and tetracycline. Minimum
inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of marbofloxacin
against sensitive bacteria were also determined. Results showed that we all isolated bacteria were
sensitive to marbofloxacin, sensitivities against other antibiotics varied from zero to 94.1%. The
values obtained as MIC and MBC of marbofloxacin against three bacterial isolates (Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae, and Staphylococcus epidermidis) were in the range of 0.2 to 1.56?
g/ml and 0.8 to 6.25?g/ml, respectively. Since the isolated bacteria showed adequate sensitivities to
fluroquinolones, it is concluded that marbofloxacin can successfully be used for treatment of affected
cows with clinical mastitis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic susceptibility
  • marbofloxacin
  • Mastitis