بررسی اثرات ضد دردی گیاه کاکوتی ‌ (Ziziphora tenuior)‌ و تداخل آن با سیستم‌های اپیوئیدرژیک و سروتونرژیک در موش‌های کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

کاکوتی گیاهی متعلق به خانواده نعنا عیان است که به وفور در ایران یافت می شود. این گیاه در طب سنتی ایران به عنوان ضد درد و برای درمان بیماری های گوارشی استفاده می شود.این مطالعه به منظور بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه کاکوتی بر درد احشایی و مداخله احتمالی آن با سیستم‌های اپیوئیدرژیک و سروتونرژیک، در موش‌های سوری نر نژاد N-MRI انجام گرفت. در این مطالعه اثر ضد دردی گیاه کاکوتی با استفاده از تست رایتینگ به عنوان یک مدل درد احشایی بررسی شد. بدین منظور، عصاره گیاه کاکوتی با دوزهای 50، 75 و 100 میلیگرمبر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تجویز و اثرات ضد دردی آن با ایندومتاسین ‌ mg/kg, i.p.)5(‌ و گروه کنترل مقایسه گردید. سپس موثرترین دوز عصاره برای آزمایشات بعدی انتخاب شد و مداخله سیستم‌های اپیوئیدی و سروتونینی بر اثرات بی دردی ناشی از عصاره بترتیب با استفاده از پیش درمانی با آنتاگونیست اپیوئیدی، نالوکسان mg/kg, i.p.(2(‌ و آنتاگونیست سروتونرژیک، سیپروهپتادین ‌ mg/kg, i.p.)4(، 15 دقیقه قبل از تجویز عصاره به روش رایتینگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره هیدرو الکلی گیاه کاکوتی با دوزهای 50، 75 و 100 میلیگرمبر کیلوگرم و ایندومتاسین (‌mg/kg5( ‌کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد می‌کند (05/0<‌p )در حالی‌که پیش درمانی با نالوکسان و سیپروهپتادین بخشی از اثرات ضد دردی ناشی از عصاره را در مقایسه با گروه کنترل مهار کرد (05/0p<‌.) این مطالعه نشان داد که بخشی از خصوصیات ضد دردی گیاه کاکوتی بوسیله مکانیسم‌های اپیوئیدرژیک و سروتونرژیک میانجی گری می شود که استفاده های مرسوم از گیاه را در درمان درد تائید می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYOF ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OFZIZIPHORA TENUIORAND ITS INTERFERENCE ON OPIOIDERG AND SEROTONINERGIC SYSTEMS

نویسندگان [English]

  • morteza zendehdel
  • Vahab Babapour
چکیده [English]

Ziziphora tenuior has been used in Iranian folk medicine as an analgesic and for treament of
digestive diseases.This study was designed to investigate the antinociceptive effects of hydroalcoholic
extract of Z. tenuior on visceral pain and its possible involvement in opioidergic and serotoninergic
systems in male albino N-MRI mice. Antinociceptive effect of was determined by writhing test as a
model of visceral pain. Z. tenuior extract was administered intraperitonealy (ip) in doses of 50, 75 and
100 mg/kg and antinociceptive effects were compared with indomethacin (5mg/kg, i.p.) and control
groups. The most effective dose of the extract was selected for the possible involvement of opioidergic
and serotoninergic systems. 15 minutes before administration of the effective dose, animals were
studied by pretreatment of opioid antagonist, naloxane (2mg/kg, i.p.) and serotoninergic antagonist,
cyproheptadine (4mg/kg, i.p.) using writhing test. The results of this study showed that hydroalcoholic
extract of Z. tenuior at 50, 75 and 100 mg/kg and indomethacin (5mg/kg) induced a significant
reduction in pain response compared to the control group (p<0.05), while, pretreatment with naloxane
and cyproheptadine inhibited some of the extract induced antinociceptive effects in comparison to
control group (p<0. 05).This study indicated that some of the antiniciceptive properties of Z. tenuior
are mediated by opioidergic and serotonergic mechanisms, which confirmed the traditional uses of the
plant in the treatment of pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyproheptadine
  • naloxane
  • Pain
  • Writhing test.
  • Ziziphora tenuior